Zloženie rady

Paragraphs
Reference content

Členovia

Reference content
ivan-bindas
funkčné obdobie od 1. 4. 2021 do 26. 1. 2025

Voľba členov

Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada po verejnom vypočutí kandidátov. Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, vedy, vzdelávania alebo športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím.

Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.

Členstvo v Rade a odmena za členstvo

Za člena rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, predsedu, vedúceho alebo riaditeľa iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, riaditeľa alebo člena iného orgánu Audiovizuálneho fondu, riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu umenia, riaditeľa alebo člena iného orgánu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, v orgánoch štátnej správy, v orgánoch územnej samosprávy, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, starostu (primátora), predsedu samosprávneho kraja, sudcu, prokurátora, orgánu alebo člena orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska.

Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech, byť vydavateľom periodickej publikácie, vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, poskytovateľom platformy na zdieľanie videí alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo štatutárnym orgánom týchto osôb (toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady), mať podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, ktorá je vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady, poskytovať vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľom platformy na zdieľanie videí priamu poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu.

Funkcia člena rady je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.

Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena vo výške jednej polovice platu poslanca národnej rady. Predsedovi rady patrí za výkon funkcie odmena rovnajúca sa platu poslanca národnej rady.

Funkčné obdobie a skončenie členstva

Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Tú istú osobu možno za člena rady zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.

Na miesto uvoľnené uplynutím funkčného obdobia sa volí nový člen rady. Člen rady, ktorému uplynulo funkčné obdobie, zostáva členom rady až do zvolenia nového člena rady, ktorý bude zvolený na jeho miesto. Na miesto uvoľnené z iného dôvodu, ako z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, sa volí nový člen rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uvoľnilo. Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou.

Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov rady, noví členovia rady si na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov rady určia žrebom troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.

Členstvo v rade je nezastupiteľné.

Členstvo v rade sa skončí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, zánikom funkcie, smrťou člena rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.