Ochrana maloletých v zákone o mediálnych službách

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktoré

 • môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť (za splnenie tejto povinnosti sa považuje aj zaradenie programu do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h),
 • obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli poskytované len v prípade zabezpečenia technických opatrení na zabránenie prístupu maloletých, najmä kódovanie alebo účinná rodičovská kontrola.

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

 • určiť vekovú vhodnosť vysielaného alebo poskytovaného programu a typy potenciálne škodlivého obsahu, ktoré sú v ňom obsiahnuté, podľa jednotného systému označovania alebo iného akceptovaného systému označovania*,
 • dôsledne tento systém uplatňovať*
 • uverejniť toto označenie pri vysielaní programu a upútavky naň, v programovej ponuke vlastného vysielania a v prehľade programov poskytnutom na zverejnenie tretím osobám (vysielateľ) a v katalógu programov (AVMS)*.

Podrobnosti o uplatňovaní týchto povinností ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

* nevzťahuje sa na lokálne vysielanie programovej služby ani na programy lokálneho vysielania, ktoré sú poskytované v rámci katalógu programov AVMS, ak vysielateľom programovej služby a poskytovateľom AVMS je tá istá osoba

 

Mediálna komerčná komunikácia nesmie spôsobiť fyzickú, psychickú alebo morálnu ujmu maloletým tým, že

 • priamo nabáda maloletých na
  • nákup alebo nájom tovarov alebo služieb tak, že zneužije ich neskúsenosť alebo dôverčivosť,
  • nákup alebo nájom tovarov alebo služieb, ktorých predaj sa týmto osobám zakazuje podľa osobitných predpisov,
  • to, aby presviedčali svojich rodičov alebo iné osoby o potrebe kúpiť im ponúkané tovary alebo služby,
 • zneužíva osobitnú dôveru maloletých voči rodičom, pedagogickým zamestnancom alebo iným osobám alebo
 • bezdôvodne zobrazuje maloletých v nebezpečných situáciách.


Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaný reklamný oznam a telenákup určený maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť, a aby ním vysielaný telenákup neobsahoval výzvy určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov alebo služieb.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30