Pôsobnosť Rady pre mediálne služby

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby v oblasti výkonu štátnej správy patrí najmä rozhodovanie vo veciach autorizácií, registrácií, licencií, dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách, európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel, plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov, posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti prijatých poskytovateľom platformy na zdieľanie videí.

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí tiež vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dohliadanie na dodržiavanie povinností podľa zákona o mediálnych službách, monitorovanie a hodnotenie činnosti samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú, riešenie sporov a vybavovanie podnetov podľa zákona o mediálnych službách, zostavovanie zoznamu významných podujatí, evidencia vybraných poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, spracúvanie štatistík o vysielaných programoch a programoch poskytovaných v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, analýza mediálneho trhu vrátane plurality informácií a reklamného trhu.

Rada pre mediálne služby ďalej

 • zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,
 • vyjadruje sa k návrhom na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblastiach regulovaných zákonom o mediálnych službách a ich plnení, navrhuje uzavretie medzinárodných zmlúv alebo pristúpenie k nim,
 • podáva Európskej komisii správy o sprístupňovaní programových služieb a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie osobám so zdravotným postihnutím, o podpore európskych diel a nezávislej produkcie vo vysielaní a pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, o podpore a prijatých opatreniach na rozvoj mediálnej výchovy,
 • spolupracuje pri výkone dohľadu s príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov, s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, jednotným úradom pre spoluprácu a Európskou komisiou, ak sa tento dohľad a spolupráca týka mediálnej komerčnej komunikácie a iných foriem propagácie,
 • spolupracuje s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v oblasti využívania frekvencií pre vysielanie,
 • upozorňuje radu Rozhlasu a televízie Slovenska na porušenie povinností uložených verejnoprávnemu vysielateľovi zákonom o mediálnych službách,
 • iniciuje a vykonáva výskumnú a analytickú činnosť v mediálnej oblasti na účel sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia, a to najmä s ohľadom na šírenie nenávistných prejavov, dezinformácií, obsahu, ktorý môže vážne narušiť vývoj maloletých, kyberšikanu, mediálnu gramotnosť, mediálnu komerčnú komunikáciu, politickú propagáciu, internú a externú mediálnu pluralitu a úroveň slobody médií,
 • spolupracuje so samoregulačnými orgánmi v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
 • vytvára koregulačné mechanizmy v oblastiach regulovaných týmto zákonom,
 • iniciuje a vykonáva aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť,
 • aktívne spolupracuje s partnerskými orgánmi dohľadu v členských štátoch a ich združeniami a organizáciami,
 • rieši s príslušným orgánom iného členského štátu cezhraničné spory týkajúce sa pozastavenia retransmisie programovej služby alebo poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
 • spolupracuje s Európskou komisiou v oblastiach regulovaných zákonom o mediálnych službách,
 • podieľa sa na výmene informácií a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblastiach regulovaných zákonom o mediálnych službách,
 • zúčastňuje sa na práci v skupine európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby,
 • spolupracuje s orgánmi dohľadu iného členského štátu pri postupe voči obsahovej službe, ktorá nepatrí do pôsobnosti regulátora ani iných štátnych orgánov Slovenskej republiky, hoci na území Slovenskej republiky pôsobí,
 • spolupracuje s on-line platformami na zdieľanie obsahu pri efektívnom, proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní pravidiel poskytovania ich služieb,
 • vedie štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál oprávnených vysielateľov,
 • pôsobí ako on-line kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podávanie podnetov týkajúcich sa multimodálneho prístupu k televíznej programovej službe a k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie,
 • pôsobí ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa Čl. 5 nariadenia EÚ o riešení šírenia teroristického obsahu online a ukladá sankcie podľa Čl. 18 nariadenia EÚ o riešení šírenia teroristického obsahu online za porušenie povinností definovaných zákonom o mediálnych službách, ako aj sankcie podľa iných určených osobitných predpisov.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30