Podanie podnetu na preverenie

Podnet na preverenie sa podáva v prípade, ak malo k porušeniu zákona o mediálnych službách prísť

  • vysielaním alebo poskytnutím programu, inej zložky programovej služby alebo inej zložky audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS),

  • vysielaním v rozpore s podmienkami autorizácie alebo licencie na vysielanie,

  • nevyužívaním frekvencií na vysielanie alebo ich využívaním na iné účely, než na aké boli pridelené.

Podnet na preverenie musí byť podaný písomne alebo elektronickou formou a musí z neho byť zrejmé, čím mal byť porušený zákon o mediálnych službách. Ak sa týka vysielania alebo poskytnutia programu, inej zložky programovej služby alebo AVMS, musí obsahovať aj dátum a približný čas vysielania alebo poskytnutia tohto programu, inej zložky programovej služby alebo AVMS a názov programovej služby alebo AVMS.

Podnety na preverenie Rada zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený.

Anonymný podnet (teda podnet, ktorý neobsahuje meno, priezvisko a adresu podávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa, ak ide o právnickú osobu) Rada nie je povinná vybavovať. Totožnosť podávateľa podnetu na preverenie sa nezverejňuje.

Senát Rady sa s obsahom podnetu oboznamuje a na svojom zasadnutí ho prerokúva najneskôr do 90 dní od dátumu jeho zaevidovania. O výsledku preverenia podávateľa upovedomí.

Podrobnosti podávania podnetov na preverenie upravuje zákon o mediálnych službách v § 150.

Ak sa Váš podnet týka ochrany maloletých (napr. nesprávne uplatnenie piktogramov označujúcich vekovú vhodnosť alebo popisných obsahových deskriptorov) použite, prosím, tento formulár.

Údaje o podávateľovi

* Povinné údaje

Identifikácia namietaného obsahu

* Povinné údaje
CAPTCHA
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov