pavel-izrael

doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

funkčné obdobie od 17. 12. 2020 do 16. 12. 2026

Profesia:

Vysokoškolský pedagóg

Vzdelanie:

2005 - 2009Doktorát z teórie a dejín žurnalistiky
1999 - 2005Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra 

Aktuálne zamestnanie:

2021 - docent - Katedra žurnalistiky FFKU v Ružomberku
2009 - 2021 Odborný asistent – Katedra žurnalistiky FFKU v Ružomberku

Doterajšie zamestnanie:

2005 - 2011Lektor anglického jazyka

Iné:

 Garant a lektor programu Rozvoj mediálnej gramotnosti pracovníkov s mládežou
2017 - 2019Zástupca Slovenska vo výskumnom projekte ISCH COST Action IS1410 – The digital literacy and multimodal practices of young children
2016 -Koordinátor výskumného tímu EU Kids Online Slovensko

Iná verejná činnosť (okrem členstva v RpMS):

predseda občianskeho združenia Network Slovakia – Spoločenstvo katolíckych žurnalistov

Vybrané publikácie:

Izrael, P., Holdoš J. a kol. Digitálne detstvo. Ružomberok: Verbum. 2019
Izrael, P. Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi. Ružomberok: Verbum. 2018
Izrael, P. Mediálna Výchova: výzva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Ružomberok: Verbum. 2015
Izrael, P. a kol. Mediálna výchova pre 5. -9. ročník základnej školy. Orbis Pictus Istropolitana. 2014