aniko-dusikova

doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc.

funkčné obdobie od 27. 1. 2019 do 26. 1. 2025

Profesia:

Vysokoškolská pedagogička

Vzdelanie:

1995CSc.
1987PhDr.
1982 - 1987Filozofická fakulta Univerzity Komenského – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

Aktuálne zamestnanie:

Odborný asistent – Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Doterajšie zamestnanie:

2003 - 2011vedúca Katedry maďarského jazyka a literatúry FiFUK
1987Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Iná verejná činnosť (okrem členstva v RpMS):

členka Akademického senátu UK