Opatrenia poskytovateľov platformy 

Poskytovatelia platformy na zdieľanie videí sú povinní prijať vhodné opatrenia na ochranu

 • maloletých pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
 • verejnosti pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré obsahujú propagáciu násilia alebo otvorenou alebo skrytou formou podnecujú násilie alebo nenávisť, znevažujú alebo hanobia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • verejnosti pred programami, videami vytvorenými užívateľmi a mediálnou komerčnou komunikáciou, ktoré obsahujú znaky skutkovej podstaty trestného činu rozširovania detskej pornografie, verejne podnecujú na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo ho verejne schvaľujú, obsahujú znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov proti ľudskosti, trestných činov extrémizmu alebo vojnových trestných činov.

Poskytovatelia platformy na zdieľanie videí sú povinní prijať aj vhodné opatrenia primerané obmedzenému dohľadu, ktorý poskytovateľ platformy na zdieľanie videí vykonáva nad mediálnou komerčnou komunikáciou s cieľom zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia, ktorej poskytovateľ platformy na zdieľanie videí nezabezpečuje marketing, nepredáva ju a ani ju neusporiadava, bola v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o mediálnych službách o mediálnej komerčnej komunikácii.

Vhodnosť prijatých opatrení posudzuje Rada pre mediálne služby. Poskytovateľ platformy je povinný predložiť ich Rade na požiadanie. 

Opatrenia môžu zahŕňať v závislosti od konkrétneho prípadu

 • zaradenie pravidiel do podmienok používania platformy na zdieľanie videí a zabezpečenie ich uplatňovania,
 • zabezpečenie existencie funkcie pre užívateľov, ktorí nahrávajú videá vytvorené užívateľmi, na uvedenie toho, či tieto videá obsahujú mediálnu komerčnú komunikáciu, ak o tom vedia, 
 • zriadenie a prevádzkovanie transparentného a užívateľsky ústretového mechanizmu, prostredníctvom ktorého budú môcť užívatelia nahlasovať alebo označovať obsah, pred ktorým má byť verejnosť chránená,
 • zriadenie a prevádzkovanie systému informujúceho užívateľa, aký účinok malo jeho nahlásenie alebo označenie obsahu podľa písmena,
 • zriadenie a prevádzkovanie užívateľsky ústretového systému umožňujúceho užívateľovi hodnotiť obsah, pred ktorým má byť verejnosť chránená,
 • zriadenie a prevádzkovanie transparentného, užívateľsky ústretového a účinného postupu vybavovania a riešenia sťažností užívateľov, 
 • zabezpečenie účinných opatrení a nástrojov v oblasti mediálnej gramotnosti a zvyšovanie povedomia užívateľov o uvedených opatreniach a nástrojoch,
 • zabezpečenie systému rodičovskej kontroly ovládaného užívateľom na kontrolu obsahov, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
 • zriadenie a prevádzkovanie systému na overenie veku užívateľov, v súvislosti s obsahmi, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.

Opatrenia, ktoré poskytovateľ platformy na zdieľanie videí prijme, musia byť realizovateľné a vhodné vzhľadom na rozsah a povahu platformy na zdieľanie videí, a to z hľadiska

 • povahy poskytovaného obsahu,
 • ujmy, ktorú môže obsah spôsobiť,
 • skupiny osôb, ktoré majú byť chránené,
 • práv a oprávnených záujmov vrátane záujmov poskytovateľa platformy na zdieľanie videí a užívateľov, ktorí nahrali alebo vytvorili obsah,
 • všeobecného verejného záujmu.
   

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4