Konanie pred samoregulačným orgánom

Samoregulačný orgán je oprávnený rozhodovať o sťažnosti voči poskytovateľovi obsahových služieb v rozsahu svojej pôsobnosti. Procesné pravidlá konania pred samoregulačným orgánom upravuje priamo samoregulačný orgán.

Na účely posúdenia sťažnosti je samoregulačný orgán oprávnený požadovať od poskytovateľa obsahovej služby záznam vysielania alebo iný záznam obsahovej služby.

Ak poskytovateľ obsahovej služby záznam vysielania alebo iný záznam obsahovej služby samoregulačnému orgánu v určenej lehote neposkytne, je samoregulačný orgán oprávnený odstúpiť sťažnosť Rade pre mediálne služby.

Po odstúpení sťažnosti Rada pre mediálne služby sťažnosť posudzuje a vybavuje ako podnet na preverenie. Ak Rada začne na základe takejto sťažnosti správne konanie, samoregulačný orgán je účastníkom konania.

Ak poskytovateľ obsahovej služby napriek tomu, že sa zaviazal dodržiavať kódex, nesplní sankciu uloženú samoregulačným orgánom v určenej lehote, samoregulačný orgán je oprávnený podať podnet na začatie konania pred regulátorom. V správnom konaní začatom na základe takéhoto podnetu je samoregulačný orgán účastníkom konania. 

Samoregulačný orgán môže rozhodnúť aj o sťažnosti, ktorá smeruje voči poskytovateľovi obsahových služieb, ktorý sa nezaviazal dodržiavať kódex.

Ak poskytovateľ obsahových služieb, ktorý sa nezaviazal dodržiavať kódex, vyhlási, že rozhodnutie samoregulačného orgánu akceptuje a zároveň splní prípadnú uloženú sankciu, regulátor nezačne konanie alebo začaté konanie zastaví.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2