Platforma Mediálna gramotnosť+

Platforma Mediálna gramotnosť+ je odpoveďou na jednu z výziev prvého okrúhleho stola k témam mediálnej gramotnosti, ktorý zorganizovala Rada pre mediálne služby v októbri 2022 pri príležitosti Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti. Zástupcovia organizácií a inštitúcií, ktoré sa problematike venujú, vyjadrili, “že viaceré organizácie riešia rovnaké témy, mnohé o sebe nevedia, chýba spolupráca. Absentuje jednotná iniciatíva/platforma, ktorá by zastrešovala takéto projekty.”

Aj na základe tejto potreby sa Rada pre mediálne služby zhostila úlohy organizátora a koordinátora pravidelných stretnutí, ktorých cieľom bola predovšetkým výmena informácií a nadviazanie vzájomnej spolupráce.  Zástupcovia jednotlivých organizácií a inštitúcií, ako aj odborníci a odborníčky, ktorí sa venujú aktivitám na podporu mediálnej gramotnosti, vyjadrili záujem byť súčasťou platformy, ktorej cieľom bude rozvoj mediálnej gramotnosti na Slovensku. Počas stretnutí spoločne sformulovali dokument, ktorý definuje poslanie, hodnoty, ciele a podmienky členstva pre budúcich záujemcov. 

Poslanie platformy:

Poslaním platformy Mediálna gramotnosť+ je vytvoriť konštruktívne prostredie pre organizácie a inštitúcie, ako aj pre odborníčky a odborníkov aktívnych v oblasti mediálnej gramotnosti na Slovensku s cieľom zdôrazniť potrebu a nevyhnutnosť rozvoja mediálnej gramotnosti všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Platforma je postavená na princípe participácie, vzájomnej spolupráci, proaktívnom prístupe a transparentnej komunikácii jednotlivých aktérov s víziou smerovať k vytvoreniu systémových podmienok pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti na úrovni legislatívy, prevencie, výchovy, vzdelávania a  financovania.

Ciele:

  1. Vytvorenie konštruktívneho prostredia pre organizácie a inštitúcie, ako aj odborníčky a odborníkov aktívnych v oblasti mediálnej gramotnosti pre vzájomnú výmenu skúseností a informácií o činnosti.
  2. Byť spoločným hlasom pri komunikácii tém mediálnej gramotnosti a pri zdôrazňovaní jej dôležitosti smerom k odbornej aj laickej verejnosti.
  3. Svojou aktivitou prispieť k rozvoju a zvyšovaniu úrovne mediálnej gramotnosti všetkých  vekových skupín populácie.

Členstvo v platforme:

Členmi platformy sú organizácie a inštitúcie, ako aj odborníčky a odborníci, ktorí sú aktívni v oblasti mediálnej gramotnosti na Slovensku. Členstvo v platforme je bezplatné.

Podrobné informácie o členstve v platforme a členoch

medialna gramotnost+

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2