Povinnosti samoregulačných orgánov

Samoregulačný orgán je povinný informovať Radu pre mediálne služby o svojich rozhodnutiach vo veciach dodržiavania povinností podľa zákona o mediálnych službách a o uložených sankciách, a to do piatich pracovných dní odo dňa konečného rozhodnutia alebo uloženia sankcie. Samoregulačný orgán je zároveň povinný zaslať Rade pre mediálne služby písomné odôvodnenie svojho konečného rozhodnutia a uloženej sankcie bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení.

Samoregulačný orgán je povinný predkladať Rade pre mediálne služby správu o činnosti samoregulačného orgánu, a to do 60 dní po skončení kalendárneho roka.

Správa o činnosti obsahuje tieto informácie o činnosti samoregulačného orgánu za príslušný kalendárny rok:

 • zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
 • informácie o činnosti orgánu presadzujúceho dodržiavanie kódexu a štatistické porovnanie s predchádzajúcim obdobím,
 • informácie o počte a spôsobe vybavenia prijatých sťažností,
 • informácie o uložených sankciách a ich plnení.

Na svojom webovom sídle je samoregulačný orgán povinný zverejniť

 • kódex,
 • zoznam osôb, ktoré sa zaviazali kódex dodržiavať,
 • orgán presadzujúci dodržiavanie kódexu,
 • správy o činnosti samoregulačného orgánu,
 • informácie o spôsobe podávania sťažností,
 • informácie o mechanizme nezávislej kontroly plnenia uložených sankcií a presadzovania dodržiavania kódexu,
 • konečné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom a o uložených sankciách.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30