Prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:

 • písomne na adresu: Palisády 36, Bratislava 811 06
 • ústne: na podateľni počas stránkových hodín
 • telefonicky na číslo: + 421 2 20 90 65 00
 • elektronicky na e-mailovú adresu: office@rvr.sk
 • prostredníctvom elektronickej schránky (Ústredný portál verejnej správy)  - Nájsť službu
   

Zo žiadosti o informácie adresovanej Rade pre mediálne služby musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto žiadosť podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
 • aké informácie žiadateľ požaduje,
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.
   

Rada pre mediálne služby je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne zo závažných dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. V zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás o predĺžení lehoty budeme bezodkladne informovať.

V prípade ak Rada pre mediálne služby vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií, rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutie,  žiadateľ sa môže voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám