Prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:

  • písomne na adresu: Palisády 36, Bratislava 811 06

  • ústne: na podateľni počas stránkových hodín

  • telefonicky na číslo: + 421 2 20 90 65 00

  • elektronicky na e-mailovú adresu: office@rpms.sk

  • prostredníctvom elektronickej schránky (Ústredný portál verejnej správy)  - Nájsť službu

Zo žiadosti o informácie adresovanej Rade pre mediálne služby musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená,

  • kto žiadosť podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,

  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,

  • aké informácie žiadateľ požaduje,

  • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.

Rada pre mediálne služby je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne zo závažných dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. V zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás o predĺžení lehoty budeme bezodkladne informovať.

V prípade ak Rada pre mediálne služby vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií, rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutie,  žiadateľ sa môže voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30