Systémy označovania programov

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

  • určiť vekovú vhodnosť vysielaného alebo poskytovaného programu a typy potenciálne škodlivého obsahu, ktoré sú v ňom obsiahnuté, podľa jednotného systému označovania alebo iného akceptovaného systému označovania*,
  • dôsledne tento systém uplatňovať* a 
  • uverejniť toto označenie pri vysielaní programu a upútavky naň, v programovej ponuke vlastného vysielania a v prehľade programov poskytnutom na zverejnenie tretím osobám (vysielateľ) a v katalógu programov (AVMS)*.

Podrobnosti o uplatňovaní týchto povinností ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

* nevzťahuje sa na lokálne vysielanie programovej služby ani na programy lokálneho vysielania, ktoré sú poskytované v rámci katalógu programov AVMS, ak vysielateľom programovej služby a poskytovateľom AVMS je tá istá osoba.

 

Jednotné označovanie programov sa v súčasnosti riadi vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. z 3. decembra 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.

Kalendár akcií

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31