Terorizmus

Zákon o mediálnych službách dáva Rade pre mediálne služby kompetenciu zamedziť šírenie nelegálneho obsahu a spolupracovať s digitálnymi platformami pri efektívnom, proporcionálnom a nediskriminačnom uplatňovaní ich komunitných pravidiel, noriem a štandardov.

Nelegálny obsah je definovaný v § 151 zákona a zahŕňa okrem iných kategórií obsah ktorý: „...podnecuje alebo schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu...“

Rada zároveň disponuje právomocami v oblasti systematického dohľadu a posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti, ktoré prijali platformy na zdieľanie videí, vysielatelia, či poskytovatelia audiovizuálnej služby na požiadanie s pôsobnosťou na Slovensku. Rada môže tiež pozastaviť retransmisiu televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej obsah zjavne, závažne a hrubo verejne podnecuje k páchaniu niektorého z trestných činov terorizmu. V prípade retransmisie televíznej programovej služby či audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v jurisdikcii iného členského štátu, má Rada právomoc iniciovať cezhraničnú spoluprácu s členskými štátmi EÚ.

Ďalšie kompetencie v  oblasti online teroristického obsahu Rade pre mediálne služby vyplývajú z nariadenia EÚ o riešení šírenia teroristického obsahu online. Podľa článku 12 vykonáva Rada dohľad nad opatreniami, ktoré poskytovatelia hostingových služieb zavádzajú a presadzujú, aby obmedzili šírenie teroristického obsahu. V prípade systematického porušovania tejto povinnosti, môže Rada poskytovateľovi takejto služby uložiť sankciu až do výšky 4% celosvetového obratu.

Vo veci šírenia online teroristického obsahu RpMS intenzívne spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci globálnych iniciatív zameraných na prevenciu ako napríklad Christchurch Call, GIFCT, Tech Against Terrorism, The Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30