Dezinformácie

Úlohou mediálneho regulátora je chrániť demokratické hodnoty a zabezpečiť spravodlivé a transparentné prostredie pre médiá a verejnú diskusiu. Novou kompetenciou Rady pre mediálne služby, ktorá vyplýva zo zákona o mediálnych službách v rámci boja proti dezinformáciám patrí iniciovanie a vykonávanie výskumnej a analytickej činnosti v mediálnej oblasti na účel sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia, a to aj s ohľadom na šírenie dezinformácií. V tomto kontexte plánuje Rada pre mediálne služby publikovať analytické správy a nadväzovať spoluprácu s relevantnými orgánmi štátnej správy a organizáciami občianskej spoločnosti.

Pracovnú skupinu Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) zameranú na problematiku online dezinformácií vedie Rada pre mediálne služby, a to v zastúpení vedúceho Analytického odboru Stanislava Matějku. Skupina vypracovala viaceré výskumné správy, usmernenia a odporúčania súvisiace s prípravou posilneného európskeho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. ERGA vo svojej správe Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy, zverejnenej v marci 2021, predstavila návod, ako nájsť spoločné definície pre pojmy dezinformácia, misinformácia či politická reklama. Cieľom dokumentu Odporúčania Európskej komisii a členským štátom bolo prispieť do diskusie o posilnení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ako aj o novej legislatíve v oblasti zvyšovania transparentnosti politickej reklamy online. Pracovná skupina vedená Radou pre mediálne služby vypracovala pripomienky k pripravovanej legislatíve EÚ o regulácii online politickej reklamy.

Zástupcovia Rady pre mediálne služby tiež reprezentujú ERGA v Stálej pracovnej skupine ku Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Európska komisia požiadala ERGA, aby predsedala podskupine pre monitorovanie a podávanie správ, ktorá je zodpovedná za vypracovanie harmonizovaných vzorov dokumentov, ktoré signatári Kódexu predkladajú. Zároveň sa podskupina zaoberá dohľadom nad správami a monitorovaním Kódexu. V rámci pôsobnosti podskupiny sa ERGA ujala vedenia rokovaní o prvom súbore štrukturálnych indikátorov spolu s Európskym observatóriom pre digitálne médiá (EDMO), Európskou komisiou a signatármi, ktorí zastupujú organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov a fact-checkerov.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4