Postavenie a poslanie Rady pre mediálne služby

Rada pre mediálne služby je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

Poslaním Rady pre mediálne služby je

  • presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu,
  • chrániť slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu,
  • vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu.

Rada pre mediálne služby vykonáva svoju činnosť nezávisle a transparentne v súlade s cieľmi zákona o mediálnych službách, ktorými sú najmä 

  • pluralita médií, 
  • kultúrna a jazyková rozmanitosť, 
  • ochrana spotrebiteľa, 
  • prístupnosť, nediskriminácia, riadne fungovanie vnútorného trhu a 
  • podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.
     

 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2