Podanie podnetu týkajúceho sa multimodálneho prístupu

Podnet týkajúci sa multimodálneho prístupu sa podáva v prípade, ak malo prísť k porušeniu zákona o mediálnych službách v súvislosti s poskytovaním

  • titulkovania pre osoby so sluchovým postihnutím,
  • tlmočenia do slovenského posunkového jazyka alebo vysielania v slovenskom posunkovom jazyku,
  • hlasového komentovania pre nevidiacich.

Podnet týkajúci sa multimodálneho prístupu musí byť podaný písomne alebo elektronickou formou a musí z neho byť zrejmé, čím mal byť porušený zákon o mediálnych službách, preto je nutné uviesť aj dátum a približný čas vysielania alebo poskytnutia predmetného programu, inej zložky programovej služby alebo AVMS a názov programovej služby alebo AVMS, v rámci ktorých malo prísť k nedodržaniu povinností týkajúcich sa multimodálneho prístupu.

Podnety na preverenie Rada zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený.

Anonymný podnet (teda podnet, ktorý neobsahuje meno, priezvisko a adresu podávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa, ak ide o právnickú osobu) Rada nie je povinná vybavovať. Totožnosť podávateľa podnetu na preverenie sa nezverejňuje.

Senát Rady sa s obsahom podnetu oboznamuje a na svojom zasadnutí ho prerokúva najneskôr do 90 dní od dátumu jeho zaevidovania. O výsledku preverenia podávateľa upovedomí.

Podrobnosti podávania podnetov upravuje zákon o mediálnych službách v § 150.

Údaje o podávateľovi

* Povinné údaje

Identifikácia namietaného obsahu

* Povinné údaje
CAPTCHA
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov