Nariadenie o riešení šírenia teroristického obsahu online

Prítomnosť teroristického obsahu na internete môže predstavovať vážne riziko pre celú spoločnosť. Ako sa ukázalo aj v prípade zverejnenia manifestu útočníka zo Zámockej ulice teroristi zneužívajú internet na šírenie posolstiev. Ich zámerom je zastrašiť, radikalizovať, verbovať, či uľahčiť si uskutočňovanie teroristických útokov. S cieľom vyriešiť túto hrozbu vzniklo európske nariadenie č. 2021/784 o šírení teroristického obsahu online (ďalej len "nariadenie").

Jednou z jeho hlavných úloh je predchádzať a zamedziť šíreniu teroristického obsahu online. Vzťahuje sa na akýkoľvek obsah, ktorý podnecuje alebo nabáda k páchaniu teroristických trestných činov. Poskytovateľom hostingových služieb vzniká nariadením povinnosť odstrániť teroristický obsah zo svojich služieb v stanovených lehotách a prijať opatrenia na ich ochranu pred verejným šírením takéhoto obsahu.

Okrem boja proti šíreniu teroristického obsahu online nariadenie posilňuje spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Na presadzovanie nariadenia Slovensko určilo dva príslušné orgány – Radu pre mediálne služby (ďalej aj ako “regulátor”) a Policajný zbor Slovenskej republiky. Vo veci šírenia teroristického obsahu, regulátor intenzívne spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci globálnych iniciatív zameraných na prevenciu ako napríklad Christchurch Call, GIFCT, Tech Against Terrorism, The Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 7. júna 2022. Odvtedy sú poskytovatelia hostingových služieb, ktorí ponúkajú svoje služby v rámci Európskej únie, povinní odstrániť alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu do jednej hodiny od prijatia príkazu na odstránenie od príslušného orgánu. Na Slovensku táto činnosť patrí do kompetencií Policajného zboru Slovenskej republiky.

Poskytovatelia hostingových služieb, ktorí sú vystavení teroristickému obsahu, sú v relevantných prípadoch povinní zahrnúť do svojich zmluvných podmienok konkrétne opatrenia, ktoré prijímajú na odstránenie teroristického obsahu a tiež prijať osobitné opatrenia na ochranu svojich služieb pred verejným šírením teroristického obsahu. To môže predstavovať napríklad technické prostriedky na rýchlu identifikáciu teroristického obsahu. Dohľad nad vykonávaním týchto osobitných opatrení realizuje Rada pre mediálne služby. Jej úlohou je tiež zverejňovať Správu o transparentnosti svojej činnosti v súvislosti s riešením verejného šírenia teroristického obsahu online. Hlavným cieľom Správy je zvýšiť transparentnosť týchto procesov a tým informovať verejnosť a partnerov z ostatných členských štátov EÚ o činnostiach regulátora pri prevencii šírenia teroristického obsahu online v kontexte nariadenia.

Správa o činnosti RpMS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online 2023

Správa o činnosti RpMS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online 2022 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2