Zápis do evidencie samoregulačných orgánov

Rada pre mediálne služby vedie evidenciu, do ktorej zapisuje

  • samoregulačné orgány a
  • kódexy samoregulačných orgánov.

Do evidencie zapíše kódex,

  • k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí poskytovatelia obsahových služieb tvoriaci významnú časť trhu vo vymedzenom druhu obsahovej služby s ohľadom na ciele sledované kódexom,
  • ktorý určuje pravidlá pre obsahové služby alebo komunikáty v nich obsiahnuté alebo pravidlá správania sa pre poskytovateľov obsahových služieb,
  • ktorý určuje účinný mechanizmus presadzovania týchto pravidiel vrátane primeraných sankcií,
  • ktorý určuje pravidelné, transparentné a nezávislé monitorovanie a hodnotenie dodržiavania kódexu.

Zápis do evidencie uskutoční Rada pre mediálne služby na základe písomnej žiadosti. Ak regulátor žiadosť nezamietne ani konanie nezastaví, uskutoční zápis do evidencie; o zápise sa nevydáva rozhodnutie. O zamietnutí alebo zastavení Rada pre mediálne služby rozhodne v lehote do 60 dní od začatia konania, inak je dňom zápisu do evidencie deň nasledujúci po márnom uplynutí tejto lehoty.

Zmenu zápisu v evidencii uskutoční Rada pre mediálne služby na žiadosť samoregulačného orgánu do 45 dní od prijatia oznámenia o zmene alebo z vlastného podnetu (pri neaktuálnosti alebo neúplnosti zapísaných údajov).

O výmaze zápisu v evidencii rozhodne regulátor do 30 dní od doručenia žiadosti samoregulačného orgánu alebo z vlastného podnetu. O výmaze zápisu v evidencii z vlastného podnetu regulátor rozhodne, ak zistí, že zapísaná osoba nie je alebo prestala byť samoregulačným orgánom, zápis alebo zmena sa uskutočnila na základe nepravdivých údajov, alebo ak kódex prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých ho Rada pre mediálne služby zapísala do evidencie.

Konanie o výmaze samoregulačného orgánu z evidencie môže Rada pre mediálne služby začať aj vtedy, ak vo svojej výročnej správe deklarovala, že konkrétny samoregulačný mechanizmus nie je účinný a zároveň samoregulačný orgán presadzujúci tento samoregulačný mechanizmus neprijal do 3 mesiacov od zverejnenia výročnej správy primerané opatrenia na nápravu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30