Riešenie cezhraničných sporov a cezhraničná spolupráca

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí aj riešenie cezhraničných sporov a cezhraničná spolupráca, definované v zákone o mediálnych službách v § 154 až § 156. Rada môže, v súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, pozastaviť retransmisiu takej televíznej programovej služby alebo poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej obsah ohrozuje vývin maloletých, podnecuje k násiliu alebo nenávisti, ohrozuje verejné zdravie alebo ohrozuje verejnú a národnú bezpečnosť.

Rada zašle členskému štátu, pod ktorého právomoc spadá vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, odôvodnenú žiadosť s cieľom vyriešiť problémy vyplývajúce z poskytovania takejto služby. Rada pravidelne informuje členský štát o opatreniach prijatých na riešenie zistených problémov a do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti informuje členský štát a Komisiu o výsledku jej vybavenia a v prípade, že nie je možné nájsť riešenie, vysvetlí dôvody.

Pri cezhraničných sporoch vydáva Rada všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví zoznam obsahových služieb, ktorých vysielanie, retransmisiu alebo poskytovanie regulátor pozastavil.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30