Podanie podnetu týkajúceho sa nelegálneho obsahu

Podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu sa podáva v prípade, ak sa podľa podávateľa na platforme na zdieľanie obsahu alebo na obsahovej službe nevyžadujúcej oprávnenie podľa zákona o mediálnych službách (napr. elektronická periodická publikácia, spravodajský webový portál alebo agentúrny servis) nachádza nelegálny obsah. Podaniu podnetu Rade má predchádzať nahlásenie nelegálneho obsahu priamo platforme, na ktorej sa má takýto obsah nachádzať, a to prostredníctvom na to určených mechanizmov. Ak platforma na nahlásenie nereaguje alebo oznámi, že obsah neodstráni, podávateľ podá podnet na Radu.

Nelegálnym obsahom sa rozumie obsah, ktorý

  • napĺňa znaky detskej pornografie alebo extrémistického materiálu,
  • podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,
  • schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,
  • napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Podnet na preverenie musí byť podaný písomne alebo elektronickou formou a musí obsahovať odôvodnenie, prečo môže predmetný obsah predstavovať nelegálny obsah. Zároveň z neho musí byť zrejmé, o aký konkrétny obsah ide, preto musí obsahovať aj dátum poskytnutia obsahu a názov platformy na zdieľanie obsahu alebo inej obsahovej služby, v rámci ktorých bol nelegálny obsah poskytnutý.

Podnety na preverenie Rada zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený.

Anonymný podnet (teda podnet, ktorý neobsahuje meno, priezvisko a adresu podávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa, ak ide o právnickú osobu) Rada nie je povinná vybavovať. Totožnosť podávateľa podnetu na preverenie sa nezverejňuje.

Podrobnosti podávania podnetov na preverenie upravuje zákon o mediálnych službách v § 151.

 

Údaje o podávateľovi

* Povinné údaje

Identifikácia namietaného obsahu

Maximálne 5 súborov. 10 MB limit. Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
Iba jeden súbor. 10 MB limit. Povolené typy: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
* Povinné údaje
CAPTCHA
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov