Podanie podnetu týkajúceho sa ochrany maloletých

Podnet na preverenie týkajúci sa ochrany maloletých sa podáva v prípade, ak malo prísť k porušeniu ustanovení týkajúcich sa ochrany maloletých (napr. nesprávne uplatnenie piktogramov označujúcich vekovú vhodnosť alebo popisných obsahových deskriptorov), a to

  • vysielateľom (len televíznym) alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS), 

  • distributérom audiovizuálneho diela (tzv. distribučná spoločnosť),

  • distributérom multimediálneho diela (napr. počítačových hier),

  • prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia (kino),

  • prevádzkovateľom mediatéky (napr. požičovne AV diel, archívy, knižnice AV diel a pod.),

  • prevádzkovateľom počítačovej herne

Podnet týkajúci sa ochrany maloletých musí byť podaný písomne alebo elektronickou formou a musí z neho byť zrejmé, čím mal byť porušený zákon o mediálnych službách alebo zákon o audiovízii, dátum a približný čas vysielania resp. dátum uvedenia namietaného obsahu na verejnosti.  

Podnety na preverenie Kancelária Rady pre mediálne služby (ktorá organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť Komisie na ochranu maloletých) zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený.

Anonymný podnet (teda podnet, ktorý neobsahuje meno, priezvisko a adresu podávateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo podávateľa, ak ide o právnickú osobu) Komisia na ochranu maloletých nie je povinná vybavovať. Totožnosť podávateľa podnetu sa nezverejňuje.

Komisia na ochranu maloletých sa s obsahom podnetu oboznamuje a na svojom rokovaní ho prerokúva najneskôr do 90 dní od dátumu jeho zaevidovania. O výsledku preverenia upovedomí podávateľa.

Podrobnosti podávania podnetov na preverenie upravuje zákon o mediálnych službách v § 150.

Údaje o podávateľovi

* Povinné údaje

Identifikácia namietaného obsahu

* Povinné údaje
CAPTCHA
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov