Koho reguluje Rada

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby v oblasti výkonu štátnej správy patrí najmä rozhodovanie vo veciach

  • autorizácií, registrácií, licencií,
  • dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách,
  • európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel,
  • plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov,
  • posudzovania vhodnosti opatrení na ochranu verejnosti prijatých poskytovateľom platformy na zdieľanie videí.

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí tiež vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dohliadanie na dodržiavanie povinností podľa zákona o mediálnych službách, monitorovanie a hodnotenie činnosti samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú, riešenie sporov a vybavovanie podnetov podľa zákona o mediálnych službách, zostavovanie zoznamu významných podujatí, evidencia vybraných poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, spracúvanie štatistík o vysielaných programoch a programoch poskytovaných v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, analýza mediálneho trhu vrátane plurality informácií a reklamného trhu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4