Sadzobník správnych poplatkov

Rada pre mediálne služby na základe splnomocnenia k položke 13, ktorá je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, určuje tento Sadzobník správnych poplatkov:

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Na základe splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre mediálne služby tieto poplatky podľa písmen a) až d) položky č. 13:

 

a) AUTORIZÁCIA VYSIELANIA

 1. žiadosť o autorizáciu vysielania

  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  200 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  600 Eur
 2. žiadosť o zmenu autorizácie vysielania

  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur

 

b) AUTORIZÁCIA POSKYTOVANIA

 1. žiadosť o autorizáciu poskytovania  260 Eur
 2. žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania
  1. Komunitná videoslužba  50 Eur
  2. Iné ako komunitná videoslužba  150 Eur

 

c) REGISTRÁCIA RETRANSMISIE

 1. žiadosť o registráciu retransmisie

  1. Počet prípojok do 1000  300 Eur
  2. Počet prípojok od 1001  600 Eur
 2. žiadosť o zmenu registrácie retransmisie

  1. Počet prípojok do 500  90 Eur
  2. Počet prípojok od 501 do 3000  120 Eur
  3. Počet prípojok od 3001   150 eur

 

d) LICENCIA

 1. žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie  260 Eur
 2. žiadosť o predĺženie licencie
  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur
 3. žiadosť o zmenu licencie
  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur
 4. žiadosť o krátkodobú licenciu  30 Eur

 


Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.

 

Zľava z výšky správneho poplatku:

V prípade podania žiadosti prostredníctvom portálu slovensko.sk sa sadzba poplatku môže znížiť až o 50 percent z poplatku určeného podľa sadzobníka, a to najviac o 70 eur. V takom prípade je nutné pri úhrade správneho poplatku prostredníctvom systému e-kolok zvoliť pri konkrétnom úkone v zozname zliav položku „Elektronické podanie“.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30