Kedy koná Rada, kedy samoregulačný orgán

Rada pre mediálne služby vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o mediálnych službách týmito subjektami:

  • vysielateľ rozhlasovej a televíznej programovej služby,
  • poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
  • prevádzkovateľ retransmisie,
  • poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu,
  • poskytovateľ inej obsahovej služby, 
  • poskytovateľ multiplexu.

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí okrem iného aj monitorovať a hodnotiť činnosť samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov, ktoré tieto mechanizmy presadzujú. Rada vedie evidenciu samoregulačných orgánov aj kódexov samoregulačných orgánov.

Ak Rada pre mediálne služby zaeviduje podnet na preverenie týkajúci sa poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom, postúpi tento podnet príslušnému samoregulačnému orgánu. Ak regulátor postúpil podnet na preverenie samoregulačnému orgánu, konanie vo veci dodržiavania povinností podľa zákona o mediálnych službách, Rada začne najskôr uplynutím 90 dní odo dňa postúpenia podnetu.

O veci, o ktorej rozhodol samoregulačný orgán zapísaný v evidencii, Rada pre mediálne služby nekoná. Rada môže začať konanie v prípade, že 

  • rozhodnutie samoregulačného orgánu je v celkom zjavnom rozpore s kódexom alebo zákonom o mediálnych službách alebo 
  • sankcia uložená samoregulačným orgánom je celkom zjavne neprimeraná.

Ak Rada začala konanie vo veci dodržiavania povinností podľa zákona o mediálnych službách voči poskytovateľovi obsahovej služby, ktorý je viazaný kódexom, konanie preruší na čas do rozhodnutia samoregulačného orgánu. Ak samoregulačný orgán nerozhodne a neoznámi Rade svoje rozhodnutie do 90 dní od začatia konania, Rada pokračuje v konaní, inak konanie zastaví. Samoregulačný orgán je účastníkom konania.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4