DSA (Akt o digitálnych službách)

Čo je DSA

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách) je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb. V zmysle hesla „čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online“ zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a cloudových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodov s aplikáciami a iných typov online platforiem.

Regulácii budú podliehať aj poskytovatelia z tretích krajín, ak svoje služby poskytujú užívateľom v EÚ. Cieľom DSA je prispieť k budovaniu bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania cezhraničných sprostredkovateľských služieb, zlepšeniu postavenia spotrebiteľov a posilneniu ochrany základných práv užívateľov v online priestore. Obsahom DSA sú cielené opatrenia na efektívnejší boj proti nezákonnému obsahu šírenému prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb a nové povinnosti pre poskytovateľov týchto služieb, diverzifikované podľa veľkosti a typu poskytovateľa. Navrhovanou celoeurópskou štruktúrou dohľadu, ktorá má byť založená na intenzívnej spolupráci medzi koordinátormi digitálnych služieb (DSC) a Európskou komisiou, sa má zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie.*

 

Rada pre mediálne služby a DSA

Na úlohy spojené s výkonom povinností dohľadu podľa aktu o digitálnych službách sa Rada pre mediálne služby pripravuje od roku 2022, kedy bola táto legislatíva schválená Radou EÚ a Európskym parlamentom. Už počas vyjednávania DSA bolo zrejmé, že prinajmenšom časti, ak nie celé DSA, „pripadnú“ aj mediálnym regulátorom. Prípravy sa zintenzívnili v júni 2023 (tzn. od momentu, keď bola do NR SR prvýkrát predložená novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa malo do národného právneho poriadku implementovať DSA).

Rada pre mediálne služby je Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ako kogestormi zodpovednými za aplikáciu a prijatie opatrení vyplývajúcich z aktu o digitálnych službách, určená na výkon funkcie koordinátora digitálnych služieb podľa tohto nariadenia. V júni 2024 poslanci NRSR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, ktorý DSA implementoval do slovenského právneho poriadku a Radu pre mediálne služby ustanovil za koordinátora digitálnych služieb.

Od júna 2023 je Rada pre mediálne služby súčasťou neformálnej siete koordinátorov digitálnych služieb (DSCs) a zúčastňuje sa všetkých pracovných skupín v rámci tejto siete. Pracovné skupiny sa zaoberajú najmä interpretáciou čl. 3, 9, 10, 21, 22, 24, 34 - 36, 40 a 53 DSA. Od novembra 2023 vedie Rada pre mediálne služby v tejto neformálnej sieti pracovnú skupinu na systémové riziká v rámci DSA (čl. 34 - 36 DSA). V tejto súvislosti sa Rada pre mediálne služby automaticky stala členom predsedníctva tejto neformálnej siete (spolu s regulátormi z Nemecka, Holandska, Írska a Francúzska).

V roku 2024 sa Rada pre mediálne služby zúčastnila DSA stress-testu a viacerých školení organizovaných Európskou komisiou. Od 19. 2. 2024 (t. j. po nadobudnutí účinnosti DSA) sa Rada pre mediálne služby zúčastňuje všetkých zasadnutí Európskeho výboru pre digitálne služby; z dôvodu chýbajúcej národnej legislatívy v pozícii pozorovateľa. Aj napriek tejto prekážke sa Rada pre mediálne služby stala dôležitou súčasťou ad-hoc pracovnej skupiny tohto výboru zameranej na ochranu volieb, zúčastňuje aj zasadnutí pracovnej skupiny zameranej na problematiku overovania veku používateľov online služieb.

V apríli 2024 sa Rada pre mediálne služby stala členom Global Online Safety Regulators Network (GOSRN), medzinárodnej skupiny regulátorov, ktorej úlohou je pracovať na súlade prístupu regulátorov k rizikám online (tzv. regulatory coherence). V rámci GOSRN zastupuje Rada pre mediálne služby región strednej a východnej Európy a poskytuje ostatným regulátorom (nielen) DSA expertízu. GOSRN je v roku 2024 vedený britským regulátorom, OFCOM.

 

Informačná kampaň Rady k DSA

Rada pre mediálne služby spustila informačnú kampaň k DSA, cieľom je informovať používateľov internetu o právach, ktoré nové nariadenie posilňuje

Užitočné informácie o hlavných prínosoch a mechanizmoch aktu o digitálnych službách sú dostupné na webovej stránke dsa-slovensko.sk

 

_____________________________________________________

* https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=547911

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4