Postup vybavovania podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu

Podnety týkajúce sa nelegálneho obsahu Rada zaeviduje do piatich pracovných dní od doručenia, o čom upovedomí podávateľa spravidla rovnakou formou, akou bol podnet doručený. 

Konanie vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu na platforme na zdieľanie obsahu alebo prostredníctvom obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa zákona o mediálnych službách Rada začne, ak po preverení podnetu dospeje k záveru, že ide o potenciálne nelegálny obsah, ktorého šírením môže byť ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku SR a súčasne bol poskytovateľ obsahovej služby o existencii potenciálne nelegálneho obsahu preukázateľne informovaný prostredníctvom vlastných na to určených mechanizmov, a ak neexistujú, iným vhodným spôsobom a poskytovateľ obsahovej služby

  • v lehote dvoch dní od prijatia tejto informácie neoboznámil osobu, ktorá mu informáciu poskytla, akým spôsobom bude situáciu riešiť,
  • v lehote piatich dní od prijatia tejto informácie predmetný potenciálne nelegálny obsah neodstránil alebo
  • oznámil osobe, ktorá mu informáciu poskytla, že predmetný potenciálne nelegálny obsah neodstráni.

Ak je v konaní o zamedzení nelegálneho obsahu preukázané, že dotknutý obsah predstavuje nelegálny obsah a zároveň je jeho šírením ohrozený verejný záujem alebo predstavuje značný zásah do individuálnych práv či oprávnených záujmov osoby v pôsobnosti právneho poriadku SR, vydá Rada rozhodnutie o zamedzení šírenia nelegálneho obsahu, ktorým nariadi poskytovateľovi platformy na zdieľanie obsahu alebo poskytovateľovi obsahovej služby nevyžadujúcej oprávnenie podľa zákona o mediálnych službách odstrániť dotknutý nelegálny obsah a zamedziť jeho ďalšie šírenie. O vydaní takéhoto rozhodnutia informuje Rada prostredníctvom svojej webovej stránky, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

Ak regulátor nezačne konanie o zamedzení nelegálneho obsahu a podnet týkajúci sa nelegálneho obsahu ani neodloží, označí ho za neopodstatnený a upovedomí o tom podávateľa.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené pri formulári na podanie podnetu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2