Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 22. 5. 2024

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rada okrem iného:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Jednotka (Rozhlas a televízia Slovenska) za to, že v programe Správy RTVS odvysielal dňa 21. 9. 2023 príspevok Prieskum volebných preferencií a dňa 22. 9. 2023 príspevok Volebný prieskum agentúry POLIS, v ktorých porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu tým, že v nich nezverejnil výsledky preferencií všetkých kandidujúcich politických subjektov;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 15. 9. 2023 v programe Noviny TV JOJ odvysielal príspevok Na hrane s preferenciami, v ktorom porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu tým, že v ňom nezverejnil výsledky preferencií všetkých kandidujúcich politických subjektov;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) za to, že počas volebnej kampane v dňoch 3. 9., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2023 odvysielal programy Debata na telefón, ktorých hosťami boli kandidáti na poslancov NRSR, pričom tieto programy neboli realizované v súlade s programovou službou, a preto predstavovali programy, ktoré mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidátov na poslancov NRSR;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) za to, že dňa 10. 9. 2023 odvysielal program V politike s hosťami Z. Čaputovou a M. Majerským, v ktorom porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru;

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 8. 9. 2023 odvysielal v programe Krimi príspevok 4-ročné dieťa obeťou znásilnenia?, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti v programe identifikovaného maloletého dievčaťa;

 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Dobré rádio (Dr. FM, s. r. o.) v súvislosti s tým, že mohol nezačať používať frekvenciu 107,3 MHz Poprad v lehote 360 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, pretože odpadol dôvod konania;

 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies (FM media s.r.o.) vo veci možného nevyužívania frekvencie 92,0 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená, pretože odpadol dôvod konania;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu Nočný vír dňa 24. 2. 2024, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti rešpektovať ľudskú dôstojnosť a k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať násilie alebo nenávisť;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (Rozhlas a televízia Slovenska) v súvislosti s odvysielaním programu Komentáre dňa zo dňa 12. 3. 2024 s hosťami J. Lőrinczom, K. Lovašom, P. Szalaiom a M. Urbánikovou, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky (podnety namietajúce neobjektívnosť a nevyváženosť programu Komentáre dňa odvysielaného dňa 13. 3. 2024 uznala Rada za neopodstatnené);

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Západoslovenská televízia (ZSTV Media s.r.o.) v súvislosti s možným porušením povinnosti dodať Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 24. 3. a 1. 4. 2024 a zároveň pre nepreskúmateľnosť odložila podnety týkajúce sa údajného šírenia dezinformácií, konšpirácií, vulgárnych vyjadrení, tendenčného a manipulatívneho moderovania, ku ktorým malo dôjsť v programoch, ktorých záznam Rada od vysielateľa žiadala;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Bratislavské rádio/Top Radio (Radio ON s.r.o.) v súvislosti s možným porušením povinnosti viesť štatistiku slovenských hudobných diel vo vysielaní za kalendárny mesiac marec 2024, jej neposkytnutím regulátorovi a zároveň s možným porušením povinnosti vyhradiť za kalendárny mesiac 2024 najmenej 25 percent času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam;

 • na žiadosť vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. rozhodla o zmene autorizácie vysielania pre programovú službu FOOOR, ktorej názov sa mení na MARKÍZA Klasik;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • príspevku Ako sa vrátiť z ruského zajatia v programe Televízne noviny zo dňa 2. 3. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorom boli podľa podávateľa podnetu niekoľkokrát zobrazené extrémistické symboly,

  • relácie O 5 minút 12 zo dňa 3. 3. 2024 (Jednotka, RTVS) s hosťami P. Pellegrinim a M. Majerským, v ktorej podávatelia podnetov namietali údajné nezabezpečenie nestrannosti a objektívnosti a porušenie pravidiel politickej propagácie,

  • programu Téma dňa zo dňa 11. 3. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami A. Dankom a V. Klausom, v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k porušeniu povinnosti ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti,

  • relácie Ako ďalej, RTVS? zo dňa 14. 3. 2024 (RTVS 24, RTVS) s hosťami Ľ. Machajom, R. Michelkom, Z. Jaurovou a L. Machalom, ktorej podávatelia podnetov vyčítali nezabezpečenie pluralitných, objektívnych a nestranných informácií.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. 5. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30