Vysielatelia

Na tomto mieste budú doplnené formuláre pre plnenie oznamovacích povinností regulovaných subjektov. Nižšie je uvedený ich prehľad. 

 

Vysielatelia sú povinní Rade pre mediálne služby oznámiť:

začiatok vysielania programovej služby*

terestriálnym vysielaním

 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť
 • ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť na danej frekvencii,

pomocou satelitu

 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť pomocou satelitu,
 • ak sa vysielanie uskutočňuje aj iným technickým prostriedkom, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania prostredníctvom tohto spôsobu verejného prenosu,

do zahraničia 

 • podľa teritória s uvedením, či ide o vysielanie do zahraničia celkom alebo z väčšej časti zamerané na divákov iného členského štátu, 
 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu začal šíriť, 
 • ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je vysielateľ povinný oznámiť začiatok vysielania na každom teritóriu,

doplnkovej služby vysielania 

 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi začal šíriť, 
 • ak sa vysielanie doplnkovej služby vysielania neuskutočňuje všetkými spôsobmi verejného prenosu, ktorým sa šíri signál vysielateľa, alebo na celom území, na ktorom sa vysiela programová služba, je vysielateľ povinný v oznámení uviesť aj územný rozsah poskytovania doplnkovej služby vysielania a spôsoby jej šírenia koncovému užívateľovi,

rozhlasovej programovej služby 

 • vysielanie na základe udelenej licencie na používanie frekvencie, ktorá nie je digitálnou frekvenciou - najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi začal šíriť na pridelenej frekvencii,

 

ukončenie vysielania programovej služby*

terestriálnym vysielaním

 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť,
 • ak sa vysielanie uskutočňuje vo viacerých frekvenčných vyhradeniach alebo terestriálnych multiplexoch, je vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania v každom frekvenčnom vyhradení a v každom terestriálnom multiplexe, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť na danej frekvencii,
 • pomocou satelitu
 • vrátane ukončenia vysielania programovej služby iným technickým prostriedkom, 
 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi príslušným spôsobom verejného prenosu prestal šíriť,

do zahraničia 

 • podľa teritória, 
 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi na príslušnom teritóriu prestal šíriť,
 • ak sa vysielanie uskutočňuje na viacerých teritóriách, je vysielateľ povinný oznámiť ukončenie vysielania na každom teritóriu,

doplnkovej služby vysielania 

 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej služby vysielania určený koncovému užívateľovi prestal šíriť,

rozhlasovej programovej služby

 • vysielanie na základe udelenej licencie na pridelenej frekvencii, 
 • najneskôr v deň, v ktorom sa signál vysielateľa určený koncovému užívateľovi prestal šíriť na pridelenej frekvencii,


zmena* 

v poskytovaní doplnkovej služby vysielania

 • ak je zmenou územného rozsahu poskytovania alebo spôsobu jej šírenia koncovému užívateľovi
 • najneskôr v deň vzniku takej zmeny.

 

* uviesť vrátane identifikácie poskytovateľa multiplexu alebo distributéra signálu vysielateľa a geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia alebo iného územného rozsahu vysielania programovej služby