Zoznam významných podujatí

Dňa 15. júla 2024 Rada pre mediálne služby spustila Verejný konzultačný proces k zoznamu významných podujatí, ktorého cieľom je eventuálne doplnenie alebo zúženie zoznamu významných podujatí, ktorého návrh (t. j. predbežný zoznam významných podujatí) pripravila v rámci svojich zákonných kompetencií. 

***

Podľa § 24 ods. 1 zákona o mediálnych službách  (ZMS) je významným podujatím politické, spoločenské, kultúrne alebo športové podujatie, ktoré spĺňa najmenej dve z týchto podmienok:

a) jeho výsledok má osobitný a všeobecný ohlas a je predmetom záujmu aj tej časti verejnosti, ktorá podujatia takého charakteru zvyčajne nesleduje,

b) má neopakovateľný kultúrny význam pre obyvateľov a osobitne sa v ňom prejavujú prvky ich kultúrnej identity alebo

c) je významným medzinárodným podujatím a zúčastňuje sa na ňom štátna reprezentácia.

 

Podľa § 24 ods. 2 ZMS prístup verejnosti k významným podujatiam prostredníctvom vysielania televíznej programovej služby zabezpečí regulátor v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s nositeľmi práv a vysielateľmi vypracovaním zoznamu takýchto podujatí. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť, aby podstatná časť verejnosti, t.j. najmenej  80 % obyvateľov Slovenska, mala reálnu možnosť za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich trhových podmienok sledovať prostredníctvom tzv. kvalifikovaného vysielateľa vybrané významné podujatia, a to bez zaplatenia osobitných poplatkov.

ZMS v súvislosti s právnou úpravou práva verejnosti na prístup k významným podujatiam zostaví zoznam všetkých televíznych programových služieb, v ktorom sú vysielané televízne programové služby vzhľadom na osobitné prvky, povahu alebo technické parametre svojho vysielania zaradené do skupiny

a) televíznych programových služieb, spôsob vysielania ktorých umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % obyvateľov alebo

b) televíznych programových služieb s obmedzeným prístupom verejnosti.

 

Obmedzený prístup verejnosti k vysielaniu daného vysielateľa môže byť spôsobený z dôvodu

  • osobitných prvkov vysielania,

  • povahy vysielania alebo

  • technických parametrov vysielania.

V podmienkach SR ide predovšetkým o vysielateľa, k vysielaniu ktorého má prístup menej ako 80 % obyvateľov (túto podmienku nemožno stotožňovať s vysielaním s územným pokrytím viac ako 80 % územia SR). Rovnako môže ísť o univerzálneho vysielateľa, t. j. vysielateľa, k vysielaniu ktorého má síce prístup viac ako 80 % obyvateľstva, ale za prístup k tomuto vysielaniu vysielateľ požaduje zaplatenie osobitného poplatku, alebo ide o vysielateľa s vysielaním výlučne vo vysokom rozlíšení (HDTV), pričom prístup k tomuto vysielaniu nemá viac ako 80 % obyvateľstva a pod.

V prípade, že vysielateľ zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti získa výhradné právo na vysielanie významného podujatia, je najmä povinný informovať všetkých kvalifikovaných vysielateľov o ich možnosti vysielať významné podujatie. Táto informácia musí byť poskytnutá v dostatočnom časovom predstihu pred konaním podujatia a musí obsahovať údaje o podujatí, najmä mieste a čase jeho konania a cene, ktorú vysielateľ požaduje.

Nakoľko právna úprava práva verejnosti na prístup k významným podujatiam obsiahnutá v ustanovení § 31 ZMS predstavuje podstatný zásah do výhradných vysielacích práv vysielateľa, ktorý mohol, okrem iného, vynaložiť značné prostriedky na získanie týchto vysielacích práv, je dôležité, aby k takémuto zásahu došlo len v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch, t. j. len v tých prípadoch, kedy ide skutočne o významné podujatia s jedinečnou dôležitosťou pre celú, resp. dominantnú časť spoločnosti, a je v záujme celej spoločnosti, aby prístup k tomuto vysielaniu mala podstatná časť obyvateľov Slovenskej republiky.

Vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti je oprávnený toto podujatie sám odvysielať až po uzavretí dohody o zabezpečení prístupu verejnosti k danému významnému podujatiu s aspoň jedným kvalifikovaným vysielateľom alebo po tom, čo žiaden z kvalifikovaných vysielateľov nepredložil v lehote 14 dní od doručenia informácie o možnosti odvysielať významné podujatie písomný návrh na odvysielanie tohto podujatia za podmienok uvedených v tejto informácii. Ak takýto písomný návrh na odvysielanie významného podujatia predloží viacero vysielateľov, je vysielateľ, ktorý získal výhradné právo na vysielanie významného podujatia, povinný umožniť odvysielanie tohto podujatia aspoň jednému z nich.

História a vývoj procesu schvaľovania zoznamu významných podujatí

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4