Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 6. 7. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby začala tri správne konania týkajúce sa obsahu vysielania, zastavila tri správne konania, ako neopodstatnené uzavrela dvadsaťjeden podnetov smerujúcich voči obsahu vysielania, posudzovala jeden podnet na nelegálny obsah, pre nepreskúmateľnosť odložila dva podnety a venovala sa aj agende oprávnení na poskytovanie obsahových služieb. Rada okrem iného:

 • schválila projekty diskusných programov počas volebnej kampane vysielateľom C.E.N. s.r.o., MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a D.EXPRES, k.s.;
 • zastavila správne konania vedené voči spoločnosti Google Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v rámci platformy na zdieľanie obsahu You Tube v súvislosti s poskytovaním obsahu – komentára používateľa Slovakia Nacionalist Patriot pod videom Rómov vyhodili z autobusu, keďže predmetný nelegálny obsah po eskalácii Radou už nie je verejne prístupný;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (RTVS) za to, že dňa 17. 11. 2022 odvysielal program Slávnostný snem Smeru-SD (tlačová konferencia), ktorý bol tematicky spätý so spravodajstvom a obsahoval výroky jednostranne prezentujúce politické názory R. Fica na rôznorodé otázky vnútroštátnej a zahraničnej politiky SR, vrátane viacerých konfrontačných a kontroverzných hodnotení aktuálnych udalostí, pričom tieto vyjadrenia neboli zo strany vysielateľa vyvážené, spresnené ani zaradené do širšieho kontextu, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky; Rada zároveň zastavila správne konanie vedené v súvislosti s tým, že vysielaním tohto programu mohlo dôjsť k vysielaniu politickej propagácie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) za to, že dňa 2. 2. 2023 v čase kontrolného merania využíval na vysielanie frekvenciu 105,9 MHz Piešťany, ktorá mu nebola pridelená, a teda vysielal svoju programovú službu v rozpore s podmienkami udelenej licencie;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska za to, že v rámci vysielania televíznych programových služieb Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport a RTVS 24 porušil v 4. kalendárnom štvrťroku 2022 povinnosť zabezpečiť multimodálny prístup, tak, aby vo vysielaní všetkých programových služieb bolo najmenej 50 % všetkých programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a povinnosť zabezpečiť, aby bolo najmenej 15 % všetkých detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 25 % všetkých vysielaných detských programov a publicistických programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV NOVÁKY (Kabeltelsat s.r.o.) za to, že dňa 19. 10. 2022 odvysielal komunikát Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora mesta Nováky, ktorý nebol diskusným programom s kandidátmi, ktorého zaradenie do programovej štruktúry schválila Rada, ani spravodajským alebo publicistickým programom, ktorý sa realizuje v súlade s programovou službou, ani vysielaním politickej propagácie, pričom mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Nováky 2022, ďalej za to, že dňa 21. 10. 2022 odvysielal komunikát Aktuálne vyjadrenie primátora mesta Nováky, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory primátora mesta Nováky zamerané proti ostatným kandidátom na primátora mesta Nováky, pričom stanovisko dotknutých osôb nebolo v programe sprostredkované, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programov aktuálnej publicistiky a sankciu – pokutu 650 eur za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 30. 9. – 3. 10., 7. – 10. 10. a 19. – 24. 10. 2022;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby ŠLÁGER ORIGINÁL (ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.) za to, že dňa 5. 6. 2022 odvysielal telenákupné pásmo nanakupu.cz/nanakupe.sk (Minina domáca lekáreň), v ktorom došlo k nezabezpečeniu povinností, aby bol telenákup čestný a aby nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval ich dôveru;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV8 (PHONOTEX s. r. o.) za to, že dňa 15. 11. 2022 odvysielal telenákupné pásmo Ezoterická poradňa, v ktorom došlo k nezabezpečeniu povinností, aby bol telenákup čestný a aby nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval ich dôveru;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV Levoča (TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným) za to, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 19. 10. 2022;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi televíznej programovej služby Jednotka (RTVS) v súvislosti s odvysielaním programu Mimoriadny príhovor dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera dňa 4. 5. 2023, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky, a zároveň uznala tento podnet za neopodstatnený v časti, v ktorej namietal, že šlo o nezákonnú politickú propagáciu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu Štúdio TA3 (téma: Gruzínska légia pomáha Ukrajine) dňa 27. 5. 2023, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a zároveň uznala za neopodstatnený podnet v časti namietajúcej, že predmetný rozhovor podnecoval k nenávisti a vraždeniu civilistov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s vysielaním programu V politike (hostia: M. Majerský, A. Danko, L. Solymos) dňa 27. 5. 2023, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a oddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby MIRJAM RÁDIO (MIRJAM s.r.o.) v súvislosti s tým, že v júli až novembri 2022 nevyhradil z času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac najmenej 25 % slovenským hudobným dielam a v septembri 2022 nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa okrem iného:
  • povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky; spolu šestnásť podnetov namietalo výber hostí, tém, ich spracovanie, názorovú nevyváženosť, subjektívne komentáre či názory, okrem iného aj:
  • výber hosťa J. Rizmana do diskusie o prezidentke SR v relácii Analýzy Na hrane dňa 11. 4. 2023 na programovej službe JOJ 24 (MAC TV s.r.o.),
  • údajnú subjektivitu moderátora a akceptáciu slovných útokov na neprítomné osoby v programe V politike dňa 16. 4. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.),
  • údajne nevyvážený výber hostí (A. Fulmek, P. Tkačenko, M. Tódová) diskusie o mienkotvornosti médií v programe Večera s Havranom dňa 18. 4. 2023 na programovej službe Dvojka (RTVS),
  • nedostatočnú názorovú oponentúru moderátorky a nevyvážený výber hostí (R. Káčer, T. Valášek) v relácii Analýzy Na hrane zo dňa 18. 4. 2023 na programovej službe JOJ 24 (MAC TV s.r.o.),
  • akceptáciu náhrady avizovaných hostí v relácii O 5 minút 12 dňa 23. 4. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS),
  • prezentáciu údajne zavádzajúcich tvrdení zo strany hosťa relácie R. Fica bez ich objektivizácie zo strany moderátora relácie Tak takto?! dňa 10. 5. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.),
  • údajné nepresné, zavádzajúce a osočujúce tvrdenia moderátora voči R. Ficovi v programe V politike dňa 14. 5. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.),
  • účasti Ľ. Blahu ako hosťa diskusie O 5 minút 12 dňa 14. 5. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS),
  • nedostatočnú názorovú oponentúru moderátorky voči vyjadreniam I. Matoviča v relácii Sobotné dialógy dňa 6. 5. 2023 na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS),
  • nedostatočnú názorovú oponentúru moderátora voči vyjadreniam hosťa R. Fica v relácii O 5 minút 12 dňa 7. 5. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS),
  • údajne nepravdivé tvrdenia moderátora o strane SMER- SD v relácii V politike zo dňa 21. 5. 2023 na programovej službe TA3 (C.E.N. s.r.o.).

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 6. 7. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30