Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 21. 2. 2024

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby schválila projekty diskusných programov počas volebnej kampane k voľbám prezidenta SR vysielateľov programových služieb TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), JOJ a JOJ 24 (MAC TV, s.r.o.), TA3 (C.E.N s.r.o.), EXPRES (D.EXPRES, s.r.o.) a FUN RADIO (RADIO, a.s.).

V tejto súvislosti Rada pre mediálne služby upozorňuje, že vysielatelia sú povinní zabezpečiť, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade so zákonom o volebnej kampani. Porušenia tejto povinnosti sa môžu vysielatelia dopustiť aj tým, že počas volebnej kampane vysielajú programy, ktoré síce sú aj štandardne zaradené do vysielacej štruktúry, ich obsahom by však mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov na prezidenta.

Na prezentáciu jednotlivých kandidátov sú primárne určené diskusné programy, ktorých projekt musia vysielatelia Rade predložiť na schválenie najmenej 25 dní pred začiatkom ich vysielania.

Kompletné usmernenie k vysielaniu počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SR je dostupné na webovej stránke regulátora.

Na včerajšom zasadnutí Rada okrem iného:

 • odročila bod týkajúci sa pridelenia frekvencie 105,9 MHz Piešťany vysielateľovi programovej SUB FM (SUB FM s. r. o.);

 • odňala na žiadosť vysielateľa programovej služby Rádio Vlna (Rádio Vlna, s.r.o.) frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom a 106,6 MHz Banská Bystrica;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N s.r.o.) v súvislosti s vysielaním spravodajského príspevku EK zasiahne proti SR odvysielaného dňa 14. 12. 2023 v programe Ranné správy, v ktorom mohlo dôjsť k nedodržaniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 25. 11. 2023 odvysielal program Indiana Jones a chrám skazy a dňa 2. 12. 2023 program Indiana Jones a posledná krížová výprava s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku;

 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

  • relácie Kontakty zo dňa 31. 10. 2023 (Rádio Slovensko, RTVS), v ktorej podľa podávateľov podnetu nebola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v diskusii hostí J. Záhumenského (gynekológ a pôrodník), P. Kováča (lekár a právnik) a P. Bicianovej (bioetička, Fórum života) na tému tzv. potratovej tabletky;

  • relácie V politike zo dňa 17. 12. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorej sa podľa podávateľa podnetu moderátor R. Dírer vo svojom úvodom príhovore vyjadroval neobjektívne a zaujato voči súčasnej vládnej koalícii;

  • programu Diskusia: Vašečka, Šimečka, Kostolný, Leško: Ako zachrániť demokraciu zaznamenaného dňa 20. 12. 2023 (www.youtube.com/@DenniknSK, N Press, s.r.o.), ktorému podávateľ podnetu vyčítal hanlivé a urážlivé vyjadrenia M. M. Šimečku;

  • relácie Farma z dní 27., 28. a 30. 11. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), v ktorých podávatelia podnetov namietali šikanózne správanie súťažiacich voči ostatným. V častiach podaní týkajúcich sa ochrany maloletých Rada podnety postúpila Komisii na ochranu maloletých;

  • príspevku na webovej stránke a sociálnych sieťach Rádia Vega (WebHouse s.r.o.), ktorý podľa podávateľa podnetu vykazoval znaky nelegálneho obsahu, zosmiešňovania a kyberšikany.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 21. 2. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30