Diskusné programy pred voľbami do NRSR môžu vysielať komerčné stanice aj AVMS, politická propagácia v internetovom vysielaní nie je povolená

Rada pre mediálne služby schválila komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v období počas volebnej kampane, moratória a samotných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, teda v čase od 9. júna do 30. septembra 2023. Týka sa všetkých programových zložiek, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcich politických strán, hnutí a koalícií.

Pravidlá sa nevzťahujú len na rozhlasové a televízne vysielanie, ale aj na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) a internetové vysielanie. Napriek tomu, že volebná kampaň sa začala už 9. júna, pre subjekty spadajúce pod reguláciu Rady pre mediálne služby je dôležitejším dátumom 9. september. Práve od tohto dňa, čiže dvadsaťjeden dní pred voľbami, umožňuje zákon o volebnej kampani vysielať politickú propagáciu, teda tzv. predvolebné šoty, aj diskusné štúdia, tzv. predvolebné diskusie. V oboch prípadoch do polnoci 27. septembra, po ktorej sa začína moratórium.

Pri vysielaní politickej propagácie musia vysielatelia zabezpečiť, aby bola na jej začiatku aj konci zreteľne označená a oddelená, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Za obsah samotných spotov nesie zodpovednosť ich objednávateľ, náklady na politickú propagáciu uhrádzajú kandidujúce strany. Vysielatelia sú povinní zabezpečiť, aby mali všetky subjekty rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času aj rovnaké cenové a platové podmienky. Rozhlas a televízia Slovenska je zo zákona povinný vyhradiť čas na politickú propagáciu, oprávnení vysielatelia, teda komerčné stanice, tak urobiť nemusia, ale môžu. V oboch prípadoch platí, že pre jeden kandidujúci subjekt môžu vyhradiť najviac tridsať minút vysielacieho času a zároveň celkovo na vysielanie politickej propagácie najviac desať hodín na všetkých programových službách dokopy (v prípade RTVS desať hodín pre rozhlasové okruhy a ďalších desať hodín pre televízne stanice). Nárok na vysielací čas musí byť uplatnený najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, čiže najneskôr 4. septembra a rozdelený musí byť tak, aby určením času vysielania nebol žiaden subjekt znevýhodnený. Vysielateľom výhradne prostredníctvom internetu (čiže iným, než tým, ktorí vysielajú na internete simultánne s klasickým vysielaním) zákon vysielanie politickej propagácie zakazuje, poskytovatelia AVMS ju môžu na svojich službách šíriť.  

Aj v prípade diskusných programov platí, že verejnoprávny vysielateľ je povinný vyhradiť im vo vysielaní priestor, zatiaľ čo súkromní vysielatelia tak urobiť nemusia, no môžu. RTVS musí na tieto programy vyhradiť desať hodín v rozhlasovom a desať v televíznom vysielaní. Komerčným vysielateľom časový rozsah zákon neurčuje, hovorí však, že vysielať predvolebné diskusie môžu len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry schváli Rada. Projekt vysielania takéhoto programu, z ktorého je zrejmé, akým neznevýhodňujúcim spôsobom budú vyberať účastníkov diskusií, musia Rade predložiť najneskôr tridsať dní pred začiatkom vysielania. Diskusné programy môžu poskytovať aj AVMS, pričom nie sú povinní predložiť Rade na schválenie projekt takýchto diskusií.

Počas dvojdňového moratória, teda od prvej minúty 28. septembra až po zatvorenie volebných miestností 30. septembra, je zakázané zverejňovanie volebných prieskumov a volebných ankiet, vrátane exit pollov s ľuďmi, ktorí už opustili volebné miestnosti. Dovtedy treba dbať na povinnosť zverejňovať o každom prieskume vždy všetky dostupné informácie, vrátane informácií o jeho objednávateľovi a dodávateľovi, a zverejňovať výsledky preferencií všetkých subjektov, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Moratórium sa v plnej miere vzťahuje aj na poskytovateľov AVMS; naopak, na vysielanie prostredníctvom internetu, nie.

Rada pre mediálne služby apeluje na vysielateľov, aby počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami do NRSR dbali na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách, najmä dôsledne rešpektovali povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ako aj povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a publicistických programov a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru.

Kompletné znenie komentára Rady pre mediálne služby k zákonnej úprave vysielania v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NRSR je dostupné na webovej stránke Rady.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30