Rada pre mediálne služby má ambíciu koordinovať aktérov projektov mediálnej gramotnosti, umožňujú jej to nové zákonné kompetencie

Tlačová správa, Bratislava, 24. 10. 2022

S cieľom vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností v oblasti rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti na Slovensku a v záujme podnietiť spoluprácu v tejto oblasti naprieč rôznymi inštitúciami a organizáciami zorganizovala v pondelok, 24. októbra 2022 Rada pre mediálne služby online okrúhly stôl. 

Ten poskytol zástupcom štátneho aj neziskového sektora z viac ako desiatich inštitúcií a iniciatív, ktoré sa dlhodobo venujú problematike mediálnej výchovy, informačnej a digitálnej gramotnosti, rozvoja kritického myslenia či bezpečnosti detí v online prostredí, predovšetkým priestor na ucelenú prezentáciu aktivít v oblasti mediálnej gramotnosti, ale aj vzájomnú diskusiu. Ambíciou Rady pre mediálne služby bolo získať od prezentujúcich odpoveď na kľúčovú otázku, aké sú najväčšie výzvy rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti na Slovensku, čo by nevyhnutného predpokladu ich naplnenia.   

Okrúhly stôl organizovaný pri príležitosti Svetového týždňa informačnej a mediálnej gramotnosti otvoril riaditeľ Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš, ktorej kompetenciu iniciovať a vykonávať aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť, ale aj výskumnú a analytickú činnosť v tejto oblasti, zveril nový zákon o mediálnych službách, a člen Rady pre mediálne služby Pavel Izrael, ktorý sa problematike dlhoročne venuje v akademickej sfére a okrúhly stôl vníma ako potrebný impulz pre rozvoj aktivít mediálnej gramotnosti na Slovensku. 

Diskutujúci sa zhodli, že tých sa u nás realizuje veľké množstvo, chýba však ich vzájomné prepojenie, koordinácia a v neposlednom rade aj systematické financovanie nevyhnutné pre uskutočňovanie dlhodobých projektov, ktoré prinášajú najväčší efekt. Ako problematické vnímajú viacerí aktéri najmä absenciu vhodného formálneho vzdelávania budúcich pedagógov, ktorí by mali poznatky z oblasti odovzdávať žiakom a študentom, ale aj limity spôsobené neustálym rozvojom technológií, ktorý je zložité dostatočne rýchlo reflektovať v projektoch zameraných na elimináciu negatívnych dôsledkov ich využívania. 

Uskutočnený okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnili viacerí členovia Rady, považuje regulátor za iniciačné stretnutie, prvú zo série aktivít, ktorých ambíciou je vytvoriť sieť pre efektívne koordinovanie projektov realizovaných v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti a hodnotenia stavu mediálneho prostredia v tomto zreteli, ktoré od Rady očakáva zákon o mediálnych službách. Zúročí pri tom aj svoje početné skúsenosti z dlhoročného pôsobenia z európskych skupín regulátorov zlúčených v EPRA a ERGA, kde značnú pozornosť venuje nástrojom boja proti šíreniu hoaxov a dezinformácií, ktoré sú súčasťou témy. Ďalšie stretnutie s aktérmi, ktorí sa zúčastnili okrúhleho stola, Rada plánuje ešte do konca tohto roka. 

V budúcom roku plánuje organizovať aj podujatia pre verejnosť, kde opätovne poskytne príležitosť relevantným subjektom ako sú Katedra mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave, Gerulata technologies, OZ zmudri.sk, Vĺčatá.sk, Zvoľ si info, Digitálna inteligencia – digiQ, Zastúpenie EK na Slovensku, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Národný inštitútu vzdelávania a mládeže či ministerstvo školstva prezentovať svoje nástroje, projekty a iniciatívy.   
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2