Predvolebné štúdiá môžu súkromní vysielatelia zaradiť až po schválení projektu, čas na predvolebné šoty musí byť rozdelený rovnomerne a v moratóriu nie je povolené zverejňovať prieskumy

Tlačová správa, Bratislava, 25. 8. 2022

Rada pre mediálne služby zverejnila výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu k programovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022. Podľa zákona o volebnej kampani sa volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, takže prebieha už od 10. júna a potrvá do 26. októbra vrátane.


Vysielanie politickej propagácie však zákon umožňuje len v období 21 dní predo dňom konania volieb do začiatku moratória, teda až od 8. októbra. Hoci sa politickou propagáciou myslí predovšetkým vysielanie reklamných spotov, pri jej posudzovaní je rozhodujúci obsah vysielaných komunikátov, nie ich forma, a preto sú politickou propagáciou akékoľvek verejné oznámenia určené na podporu politickej strany, hnutia, ich členov alebo kandidátov, resp. vysielané v ich prospech alebo neprospech, rovnako tak oznámenia určené na popularizáciu názvu, značky alebo hesiel strany, hnutia či kandidáta. Mimo stanoveného trojtýždňového obdobia je vysielanie takýchto komunikátov zakázané a v čase vysielania politickej propagácie musia byť zreteľne označené a oddelené od ostatných programov odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie, pričom všetky kandidujúce subjekty musia mať zabezpečené rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času.


Ani verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska, ani oprávnení (súkromní) vysielatelia nie sú povinní vyhradiť vo svojom vysielacom čase priestor na politickú propagáciu. Ak sa tak rozhodnú, zákon presne stanovuje, v akom rozsahu môžu predvolené šoty vysielať, dokedy si môžu tento nárok kandidujúce subjekty uplatniť, aj to, že vysielací čas musí byť medzi kandidátov rozdelený rovnomerne tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený. Špecifikom volieb do orgánov územnej samosprávy je, že v prípade, ak kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či starostu mestskej časti kandiduje súčasne aj do zastupiteľstva, má nárok len na dĺžku vysielacieho času, ktorá mu už bola pridelená ako kandidátovi na uvedené funkcie. Predvolebné šoty a inú platenú inzerciu môžu poskytovať aj audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (AVMS); vysielateľ výhradne prostredníctvom internetu však politickú propagáciu vysielať nesmie.


Rozhlasoví a televízni vysielatelia, ale aj poskytovatelia AVMS môžu vysielať aj špeciálne diskusné programy známe ako predvolebné štúdiá. Obdobie ich vysielania sa líši pre verejnoprávneho a súkromných vysielateľov. Pre RTVS zákon vymedzuje na vysielanie diskusných programov len obdobie vysielania politickej propagácie, teda 8. až 26. október; súkromné rozhlasové a televízne stanice ich môžu vysielať počas celej volebnej kampane, takže už od 10. júna, ale len v prípade, ak ich zaradenie do štruktúry schválila Rada, ktorej sú povinní najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania takéhoto programu predložiť jeho projekt. Ten musí okrem iného obsahovať popis kľúču výberu účastníkov diskusií zabezpečujúci, aby nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.


Zákon podrobne upravuje aj zverejňovanie volebných prieskumov a volebných ankiet. To je zakázané počas moratória, teda 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania; posledným dňom na zverejňovanie výsledkov predvolebných prieskumov je teda 26. október do polnoci. Spolu s prieskumom musia byť vždy zverejnené aj všetky dostupné informácie o ňom (zadávateľ a vykonávateľ prieskumu, veľkosť vzorky a parametre prieskumu a pod.) a prezentovať sa musia výsledky preferencií všetkých kandidátov, nie len vybraných. Počas moratória je zakázané aj zverejňovanie akýchkoľvek iných informácií o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech.


Rada apeluje na vysielateľov, aby počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov dbali na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách, predovšetkým dôsledne rešpektovali povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a publicistických programov a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru.


Kompletné znenie stanoviska Rady k zákonnej úprave vysielania v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je dostupné na webovej stránke Rady.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4