24.08.2022 | Zasadnutie RpMS č. 1/2022

Program
1
Schválenie programu zasadnutia Rady pre mediálne služby
2
Schválenie štatútu Rady pre mediálne služby
3
Schválenie rokovacieho poriadku Rady pre mediálne služby
4
Schválenie organizačného poriadku Rady pre mediálne služby
5
Schválenie zloženia senátov Rady pre mediálne služby
6
Kontrola plnenia úloh Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

ZASADNUTIE RADY V SENÁTOCH

7
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 94/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1

8
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 102/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                         číslo licencie: RD/2

9
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 93/SO/2022
(na vysielanie komunikátu studujtelevizi.cz zo dňa 8. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 1 písm. a) a 62 ods. 12 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                          číslo licencie: TD/17

10
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 126/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 21. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                          číslo licencie: RD/1

11
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 98/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 12. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                                                      číslo licencie: R/115

12
Preverenie podnetu (pdf)

Podnet č. 119/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Jeho foter, to je lotor! z dní 9. a 12. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 a § 20 ods. 4 písm. a) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/15, TD/16

13
Preverenie podnetu

Podnet č. 117/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 a § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                číslo licencie: TD/17

14
Preverenie podnetu

Podnet č. 118/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 14. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                           číslo licencie: TD/1

15
Preverenie podnetu

Podnet č. 100/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. )
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                             číslo licencie: TD/17

16
Preverenie podnetu

Podnet č. 69/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 24. 4. 2022)
(vo veci možného porušenia § 25 písm. a) a § 61 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                                                číslo licencie: TD/1

17
Správne konanie (pdf)

SK č.: 545/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
           608/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
           640/SKO/2022 zo dňa 6. 4. 2022
           132/SKO/2022-MS zo dňa 8. 6. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 189/SO/2022, 221/SO/2022, 226/SO/2022, 266/SO/2022, 267/SO/2022, 319/SO/2022,
357/SO/2022, 584/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 31. 7. 2022)
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: sponzorské odkazy Clavin Platinum
a ArginMax/23. 12. 2021, 3. 1., 4. 1., 7. 1., 16. 1., 29. 1., 5. 2., 21. 3. 2022/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                                 číslo licencie: TD/17

18
Správne konanie (pdf)

SK č.: 185/SKL/2022-MS zo dňa 20. 7. 2022
Žiadosť o odňatie frekvencie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                                                       číslo licencie: R/119

19
Správne konanie (pdf)

SK č.: 133/SKL/2022-MS zo dňa 15. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie
ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o.                                                        číslo licencie: R/139

20
Správne konanie (pdf)

SK č.: 104/SKL/2022-MS zo dňa 3. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                          číslo licencie:

21
Správne konanie (pdf)

SK č.: 28/SKL/2022-MS zo dňa 28. 4. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: GeCOM, s.r.o.                                                                                 číslo registrácie: TKR/302

22
Rôzne

Ústne pojednávania:

10:30 hod. - MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
(SK č. 545/SKO/2022, 608/SKO/2022, 640/SKO/2022, 132/SKO/2022-MS)PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu