Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní podnetov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie GDPR“)


Pri podávaní podnetov na preverenie a podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Rada pre mediálne služby, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej aj len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:
e-mail: zodpovednaosoba@rpms.sk,
adresa: Rada pre mediálne služby, zodpovedná osoba, Palisády 36, 811 06 Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov pri podávaní podnetov na preverenie a podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb uvedených v týchto podnetoch doručených prevádzkovateľovi a osobných údajov súvisiacich s vybavením týchto podnetov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v oboch prípadoch plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Kategórie príjemcov osobných údajov sú najmä súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, iný zákonom oprávnený subjekt.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 10 rokov vo forme podnetov na preverenie a podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu, ako aj podnetov odstúpených na konanie iným subjektom.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nedochádza k profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu o právach a slobodách dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má okrem iného právo požadovať od prevádzkovateľa 

  • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (čl. 15 Nariadenia GDPR), 
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR) alebo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia GDPR) alebo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR),
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR),
  • na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR),
  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely je zákonnou požiadavkou, ak sú osobné údaje nevyhnutnou zákonnou náležitosťou na vybavenie podnetu podľa § 150 a podľa § 151 zákona o mediálnych službách, inak poskytovanie nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ môže, ale nebude povinný podanie vybaviť (napríklad v prípade anonymného podnetu).

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5