Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 21. 12. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s. r. o.) za to, že dňa 24. 5. 2022 odvysielal v programe Global Rádia Frontinus príspevky, ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia týkajúce sa vojenského konfliktu Ukrajiny s Ruskom bez uvedenia ich zdroja, pričom priame ani sprostredkované vyjadrenia, ktoré by reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej spojencov v rámci vzniknutého vojnového konfliktu, neboli odvysielané, tiež nezabezpečil oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby RTV KREA (KREATIV GA spol. s r.o.) za to, že dňa 12. 5. 2022 odvysielal program K téme, ktorý popularizoval kandidáta J. Belického pred voľbami na post primátora mesta Šaľa, čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy (§ 32 ods. 9 ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programových služieb Jednotka a Dvojka (RTVS) za to, že dňa 14. 2. 2017 odvysielal program Diagnóza vražda a dňa 17. 2. 2017 program Lampióniky s titulkami pre osoby so sluchových postihnutím, pri ktorých čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti (§ 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, vec vrátená z KS BA);
 • začína správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s. r. o.) v súvislosti s tým, že dňa 8. 10. 2022 odvysielal program Ranný blok a v dňoch 9., 16. a 23. 10. programy Debata na telefón, pretože mohli predstavovať programy v rámci volebnej kampane, ktoré neboli v súlade s osobitným predpisom (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2022 odvysielal v programe Noviny TV JOJ príspevok Hulvát učiteľ, alebo jeho študenti?, v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, oddeľovať názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru (§ 25 písm. b) ZMS);
 • začala správne konanie voči poskytovateľovi obsahovej služby cas.sk (FPD Media, a.s.) vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku „Juraj († 19) zanechal list na rozlúčku: Čo podľa odborníkov hovoria o vrahovi zo Zámockej jeho posledné slová?“;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio_FM (RTVS) v súvislosti s tým, že dňa 26. 9. 2022 o cca 13:59 hod. odvysielal program Popo_FM, v ktorom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS) a zároveň uznala za neopodstatnené podnety, ktoré namietali, že skladba Choď domov Ivan interpreta Zverinu je v rozpore s apolitickosťou verejnoprávneho médiá, propaguje násilie a vojnu, podnecuje nenávisť, opisuje kruté konanie a vzhľadom na obsah vulgarizmov je nevhodná pre maloletých poslucháčov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby DAJTO (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 25. 9. 2022 o cca 18:51 hod. odvysielal program Dve baby na mizine označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 7. 10. 2022 odvysielal program Riskuj!, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky s technickými požiadavkami podľa vyhlášky o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (§ 20 ods. 5 písm. d) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania programovej služby zo dňa 24. 9. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV Nitrička (Nitrička media s.r.o.) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 11. 10. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS) a neoznačil na obrazovke svoju programovú službu logom (§ 20 ods. 5 písm. a) ZMS), zároveň uznala za neopodstatnený podnet na odvysielanie reportáže Antifašistický výstup na Zobor 2022, ktorý bol podľa jeho podávateľa politickou reklamou strany Hlas;
 • uznala za neopodstatnené pätnásť podnetov na preverenie vysielania, medzi nimi aj
  • vysielanie reklamných šotov na alkoholický nápoj Božkov Republika pred 22:00 hod., čo je však v súlade zo ZMS, ktorý zakazuje vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie na liehoviny len v čase od 6:00 do 20:00 hod.,
  • vysielanie diskusnej relácie V politike dňa 9. 10. 2022 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorej podávateľovi podnetu prekážal úvodný vstup moderátora relácie R. Dírera, v ktorom poukazoval na následky nadmernej konzumácie alkoholu v kontexte smrteľných dopravných nehôd,
  • vysielanie programu Bez servítky dňa 7. 10. 2022 (JOJ, MAC TV, s.r.o.), v ktorom podávateľom podnetov prekážalo, že jednej zo súťažiacich boli naservírované granuly pre psov a zrno pre hospodárske zvieratá, bola podľa nich ostatnými súťažiacimi šikanované, ponižovaná a vysielateľ nezabezpečil ochranu ľudskej dôstojnosti,
  • vysielanie programu Česko Slovensko má talent dňa 16. 10. 2022 (JOJ, MAC TV, s.r.o.), v ktorom podávateľom podnetov prekážalo vystúpenie muža s bábikami životnej veľkosti, považujú ho za nevkusné, amorálne a nevhodné pre detských divákov,
  • vysielanie programu Rodinné prípady (epizóda Dlhá cesta) dňa 4. 10. 2022 (TV MARKÍZA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.), ktorý podľa podávateľa podnetu v príbehu o problémovom partnerskom spolužití moslima a kresťanky podnecoval nenávisť na základe náboženstva,
  • vysielanie programu Farma dňa 7. 10. 2022 (TV MARKÍZA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.), v ktorom podávateľovi podnetu prekážalo zobrazenie scény, ako súťažiaca v opitosti pomočila iného súťažiaceho, čím podľa neho došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti a program považuje za nevhodný pre maloletých divákov.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 21. 12. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30