Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 11. 1. 2023

Na dnešnom zasadnutí senátov Rady pre mediálne služby jej členovia udelili jednu autorizáciu na vysielanie, na žiadosť prevádzkovateľov zrušili tri registrácie retransmisie, na základe vlastných monitoringov a doručených podnetov začali sedem správnych konaní, uznali za neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené dvanásť podnetov na preverenie vysielania a zaberali sa aj obsahom na sociálnych sieťach a platformách na zdieľanie obsahu. Rada okrem iného

 

 • udelila spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. autorizáciu na lokálne vysielanie televíznej Televízia Dolný Kubín;
 • zrušila na žiadosť prevádzkovateľov registrácie retransmisie spoločnostiam ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., Bratislava, Dušan Sika – STELAR, Čachtice a MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ 24 (MAC TV, s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 25. 10. 2022 odvysielal program Na hrane - Samosprávne voľby 2022, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Bratislava (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV BRATISLAVA (City TV, s.r.o.) v súvislosti s tým, že v dňoch 22. – 24. 11. 2022 odvysielal program Ružinov - Regionálne voľby 2022, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Bratislava (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS) a v dňoch 23. – 25. 11. 2022 program Primátor Bratislavy Regionálne voľby 2022, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky (§ 20 písm. b) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV NOVÁKY (Kabelsat s.r.o.) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 19. – 24. 10. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS), v súvislosti s tým, že dňa 19. 10. 2022 odvysielal program Predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora mesta Nováky, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Nováky (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS) a tiež v súvislosti s tým, že dňa 21. 10. 2022 odvysielal program Aktuálne vyjadrenie primátora mesta Nováky a v dňoch 20. – 24. 10. 2022 program Rokovanie MsZ Nováky z 20. 10. 2022, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky (§ 20 písm. b) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV RIMAVA (RSNET TV 01 s.r.o.) v súvislosti s tým, že v dňoch 18. – 20. a 24. – 26. 11. 2022 odvysielal programy Diskusia s kandidátmi na poslancov (za jednotlivé volebné obvody) a Diskusia kandidátov na primátora mesta Rimavská Sobota, ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Rimavská Sobota (§ 20 ods. 4 písm. c) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby ŠLÁGER ORIGINÁL (ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 5. 6. 2022 odvysielal telenákupné pásmo nanakupu.cz/nanakupe.sk (Minina domáca lekáreň) propagujúce produkty NANO CBG a NANO CBD, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bol telenákup čestný (§ 82 ods. 1 písm. a) ZMS) a povinnosti, aby telenákup nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval dôveru spotrebiteľov (§ 82 ods. 1 písm. b) ZMS);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TV Levoča (TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzením) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 19. 10. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS) a zároveň odložila podnety na vysielanie programu Komunálne voľby 2022 z tohto dňa ako nepreskúmateľné, keďže vzhľadom na absenciu záznamov nemohla program zmonitorovať a podnety preveriť;
 • uznala za neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené okrem iných podnety na preverenie vysielania
  • diskusnej relácie V politike dňa 16. 10. 2022 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami J. Bittó Cigánikovou, G. Gyimesim a E. Tomášom k téme vraždy na Zámockej ul., v ktorej podávateľom podnetov prekážali údajná neobjektivita, jednostrannosť a zaujatosť moderátora, namietali tiež údajné manipulatívne kladenie sugestívnych otázok, otvorené výzvy na podporu propagandy a rozpínavosti LGBTI+ komunity, neakceptovanie názorov diskutujúcich a prezentovanie subjektívnych názorov, čím podľa nich rezignoval na rolu nestranného moderátora,
  • diskusnej relácie V politike v dňoch 30. a 31. 10. 2022, ktorej vysielaním podľa podávateľa podnetu došlo k nezabezpečeniu názorovej plurality, objektívnosti a nestrannosti, keďže ju „televízia TA3 obsadila výlučne redaktormi s homosexuálnou orientáciou“,
  • diskusnej relácie Do kríža dňa 19. 10. 2022 (Dvojka, RTVS) s hosťami R. Ocilkovou, M. Vašečkom a P. Draxlerom k téme vraždy na Zámockej ul., v rámci ktorej podávateľ podnetu namietal možnú neobjektívnosť, keďže medzi hosťami nebol zástupca LGBTI+ komunity,
  • programu Na hrane – Samosprávne voľby 2022 dňa 23. 10. 2022 (JOJ 24, MAC TV s.r.o.), v súvislosti s ktorým podávatelia podnetov namietali, že do diskusie boli pozvaní len šiesti z ôsmich kandidátov na primátora mesta Košice, čo však bolo v súlade s kritériom výberu hostí podľa schváleného projektu diskusného štúdia,
  • moderátorského uvedenia príspevku Rodičovský bonus prvýkrát a jednorazovo v programe Správy RTVS dňa 31. 10. 2022, v rámci ktorého odznelo tvrdenie „Seniori trvajú na tom, že rodičovský bonus je diskriminačný“, ktoré považoval podávateľ podnetu za zavádzajúce,
  • programov Tajomstvo mojej kuchyne v dňoch 25. 9., 2., 9. a 23. 10. 2022, v ktorých podávateľovi podnetu prekážalo používanie nespisovných výrazov.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 11. 1. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZMS – zákon č. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30