Rada pre mediálne služby bude už štvrtý rok po sebe viesť skupinu pre boj proti dezinformáciám európskych mediálnych regulátorov

Tlačová správa, Bratislava, 7. 12. 2022

Vedenie Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť mediálnej regulácie, potvrdilo vedúce postavenie slovenskej Rady pre mediálne služby v riešení problematiky boja proti dezinformáciám. Na decembrovom plenárnom zasadnutí ERGA rozhodla, že slovenský regulátor bude aj v roku 2023 viesť pracovnú skupinu zameranú na systémové nástroje proti šíreniu dezinformácií a na posilňovanie demokracie v digitálnom prostredí. Pozíciu zastáva od roku 2019. „Vnímam ako ocenenie kvality našej doterajšej práce, že nám naši európski partneri dali už štvrtý rok po sebe dôveru viesť aktivity súvisiace s tak mimoriadne spoločensky naliehavou témou. Od Rady sa predovšetkým očakáva, že bude podporou Komisie pri monitorovacích činnostiach súvisiacich s uplatňovaním Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Okrem toho bude naša medzinárodná pracovná skupina sledovať aj záležitosti súvisiace s prijatím nariadenia o transparentnosti a cielení politickej reklamy, ktorý by mala Európska únia schvaľovať budúci rok,“ zhodnotil Stanislav Matějka, vedúci analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby a expert Rady na európske záležitosti, ktorý bude skupinu osobne viesť.


Kancelária Rady bude mať svoje zastúpenie aj v ďalších dvoch pracovných skupinách ERGA, ktorých pracovnú náplň na nasledujúci rok určilo minulotýždňové plenárne zasadnutie. Umožňujú jej to nové kompetencie Rady pre mediálne služby, ktoré získala s nadobudnutím účinnosti zákona o mediálnych službách, a z nej vyplývajúce personálne posilnenie Kancelárie Rady. Angažovať sa bude v podskupine pre implementáciu a presadzovanie európskeho rámca pre audiovizuálne mediálne služby s osobitným zameraním na smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), cezhraničné otázky a súvisiace postupy vrátane Memoranda o porozumení ERGA, ktorú bude po novom viesť nemecký národný regulátor. Zastúpenie bude mať v pracovnej skupine, ktorej hlavnou úlohou je sledovať legislatívnu diskusiu týkajúcu sa regulačných opatrení Európskej únie pre médiá a prispievať k nej s osobitným dôrazom na Akt o slobode európskych médií (EMFA), ktorú vedie francúzsky regulátor. Rovnako tak sa bude Kancelária Rady angažovať aj v činnosti akčnej skupiny zameranej na oblasť mediálnej gramotnosti a akčnej skupiny, ktorej agendou budú vnútorné riadenie, postupy a komunikačné potreby ERGA.


Účastníci plenárneho zasadnutia zhodnotili rok 2022 ako veľmi intenzívny a náročný a očakávajú, že nasledujúci rok bude pre mediálne služby a vnútroštátne regulačné orgány zásadný. Zdôraznili významnú úlohu ERGA v tomto období a vyzdvihli dôležitosť Európskej rady pre mediálne služby, ktorej vznik sa očakáva v kontexte spomenutého Aktu o slobode európskych médií. Rokovania o jeho konečnom znení by mali prebehnúť práve v roku 2023, keď zároveň do platnosti vstúpi zákon o digitálnych službách (DSA) a začne sa uplatňovať smernica o AVMS transponovaná vo všetkých členských štátoch. Rámcovať ho budú tiež prebiehajúce rokovania týkajúce sa návrhu nariadenia o transparentnosti a cielení politickej reklamy, ako aj implementácia posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Účastníci plenárneho zasadnutia voľbou rozhodli, že nasledujúci rok ERGA povedie predseda talianskeho národného regulačného orgánu AGCOM Giacomo Lasorella: „Európska komisia začala bezprecedentnú revíziu legislatívy s cieľom čeliť výzve digitálnej transformácie v mediálnom prostredí. Účinné uplatňovanie novoprijatých nástrojov a rýchle prijatie navrhovaných právnych predpisov si vyžadujú spoluprácu medzi vnútroštát-nymi regulátormi v rámci ERGA, aby sa dosiahli spoločné riešenia v skutočne európskom duchu.“

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30