Oznamovaciu povinnosť nemajú všetci používatelia sociálnych sietí, videokanál musí mať hospodársku povahu a byť určený širokej verejnosti

Tlačová správa, Bratislava, 26. 1. 2023

Bežní používatelia sociálnych sietí a platforiem, ktorí na nich videá zdieľajú len príležitostne, ich obsah má prevažne súkromný alebo hobby charakter a nie sú zverejňované primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk či zasiahnuť širokú verejnosť, nemajú v tejto súvislosti voči Rade pre mediálne služby žiadnu povinnosť.


Povinnosť oznámiť Rade pre mediálne služby spustenie videokanálu na platforme na zdieľanie videí, ktorou je napr. YouTube, Facebook Watch či TikTok, majú len tie fyzické osoby, ktorých kanál spĺňa kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. AVMS sa od iného zverejňovania videí na internete odlišuje najmä tým, že má primárne hospodársku povahu a je určená širokej verejnosti, práve preto podlieha istej regulácii,“ objasnil Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby. Oznamovacia povinnosť fyzických osôb nie je spojená s úhradou žiadneho poplatku. Ak na platformách na zdieľanie videí poskytujú AVMS právnické osoby, neplnia si oznamovaciu povinnosť, ale Radu musia požiadať o udelenie autorizácie poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní.


Hospodárskou povahou AVMS sa nemyslí len samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Hospodárskou povahou AVMS môže byť napr. aj to, ak ju jej poskytovateľ vytvorí s úmyslom propagácie svojich platených aktivít či umiestňovať v rámci videí reklamy. Okrem zámeru zverejňovaním videí zarábať je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže má kontrolu nad usporiadaním videí v rámci svojho kanálu) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.


Chápeme, že verejnosť by ocenila presné a jednoznačné usmernenie, konkrétne na koho sa povinnosť vzťahuje a na koho nie, ale v tejto chvíli ho nie je možné poskytnúť. Povinnosti v tejto oblasti sú nové nielen pre osoby, ktoré na platformách zdieľajú videá, ale aj pre regulátora. Špecifickejšie kritériá nad rámec zákonnej definície vyplynú až z aplikačnej praxe,“ vysvetlil M. Dorociak a dodal, že nové pravidlá vyplývajú z transponovania smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá platí pre celú EÚ. „Aj od našich zahraničných partnerov – iných európskych regulátorov vieme, že pravidlá do praxe len zavádzajú a musia sa vysporiadať s obdobnými problémami, napr. správne rozhodnúť, či je nejaká sociálna sieť platformou na zdieľanie videí alebo ako zadefinovať služby na požiadanie.


Od začiatku tohto týždňa sa na Radu pre mediálne služby obrátili stovky subjektov, ktoré na internete rôznym spôsobom zdieľajú svoje videá. Mnohí z nich si v súlade s definíciou AVMS splnili svoju oznamovaciu povinnosť, viacerí požiadali o udelenie autorizácie poskytovania, iní Radu požiadali len o konzultáciu, keďže sami presne nedokázali určiť, či sa na nich nové povinnosti vzťahujú alebo nie. Odpovede na najčastejšie otázky a nejasnosti sú dostupné na webovom sídle Rady, a to vrátane vzorovo vyplnených formulárov či informácií o správnych poplatkoch, ak ich subjekt má povinnosť uhradiť. Zoznam bude priebežne dopĺňaný o ďalšie najfrekventovanejšie otázky a odpovede na ne.

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2