Nárok na vysielanie politickej reklamy si kandidáti na prezidenta musia uplatniť včas, predvolebné diskusie zákon umožňuje aj na internete

Rada pre mediálne služby schválila komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v období počas volebnej kampane, moratória a samotných volieb prezidenta Slovenskej republiky, teda v čase od 2. do 23. marca 2024 (resp. do 6. apríla v prípade konania druhého kola volieb). Týka sa všetkých programových zložiek, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidátov na prezidenta.

Pravidlá sa nevzťahujú len na rozhlasové a televízne vysielanie, ale aj na poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) a internetové vysielanie. Napriek tomu, že volebná kampaň sa začala už 9. januára, pre subjekty spadajúce pod reguláciu Rady pre mediálne služby je dôležitejším dátumom 2. marec. Práve od tohto dňa, čiže dvadsaťjeden dní pred voľbami, umožňuje zákon o volebnej kampani vysielať politickú propagáciu, teda tzv. predvolebné šoty, aj diskusné programy, tzv. predvolebné diskusie. V oboch prípadoch do polnoci 20. marca, po ktorej sa začína moratórium. V prípade konania druhého kola volieb je vysielanie politickej propagácie dovolené odo dňa vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb štátnou volebnou komisiou až do moratória pred druhým kolom volieb, teda do polnoci 3. apríla.

Pri vysielaní politickej propagácie musia vysielatelia zabezpečiť, aby bola na jej začiatku aj konci zreteľne označená a oddelená, a to odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Za obsah samotných spotov nesie zodpovednosť ich objednávateľ, náklady na politickú propagáciu uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Vysielatelia sú povinní zabezpečiť, aby mali kandidáti rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času aj rovnaké cenové a platové podmienky. Rozhlas a televízia Slovenska je zo zákona povinný vyhradiť čas na politickú propagáciu, oprávnení vysielatelia, teda komerčné stanice, tak urobiť nemusia, ale môžu. V oboch prípadoch zákon stanovuje maximálny rozsah na vysielanie spotov jedného kandidáta aj celkového času, ktorý môžu v rámci svojich programových služieb na takúto politickú propagáciu vyhradiť. Nárok na vysielací čas musí byť uplatnený najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, čiže najneskôr 26. februára a rozdelený musí byť tak, aby určením času vysielania nebol žiaden kandidát znevýhodnený. Politickú propagáciu umožňuje zákon šíriť aj vysielateľom prostredníctvom internetu, poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a platformám na zdieľanie obsahu (sociálne siete).

Aj v prípade diskusných programov platí, že verejnoprávny vysielateľ je povinný vyhradiť im vo vysielaní priestor, zatiaľ čo súkromní vysielatelia tak urobiť nemusia, no môžu. RTVS má podľa zákona na tieto programy vyhradiť desať hodín v rozhlasovom a desať v televíznom vysielaní (v prípade druhého kola volieb po dve hodiny v rozhlasovom a televíznom vysielaní). Komerčným vysielateľom zákon časový rozsah pre prvé kolo neurčuje (v prípade druhého je stanovený na dve hodiny), hovorí však, že vysielať predvolebné diskusie môžu len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry schváli Rada. Projekt vysielania takéhoto programu, z ktorého je zrejmé, akým neznevýhodňujúcim spôsobom budú vyberať účastníkov diskusií, musia vysielatelia Rade predložiť najneskôr dvadsať päť dní pred začiatkom vysielania. Diskusné programy môžu šíriť aj poskytovatelia AVMS a vysielatelia výhradne prostredníctvom internetu, pričom nie sú povinní predložiť Rade na schválenie projekt takýchto diskusií.

Počas dvojdňového moratória, teda od prvej minúty 21. marca až po zatvorenie volebných miestností 23. marca (v prípade konania druhého kola volieb od 4. do 6. apríla), je zakázané zverejňovanie volebných prieskumov a volebných ankiet, vrátane exit pollov s ľuďmi, ktorí už opustili volebné miestnosti. Dovtedy treba dbať na povinnosť zverejňovať o každom prieskume vždy všetky dostupné informácie, vrátane informácií o jeho objednávateľovi a dodávateľovi, a zverejňovať výsledky preferencií všetkých subjektov, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Moratórium sa v plnej miere vzťahuje aj na poskytovateľov AVMS, nie však na vysielateľov výhradne prostredníctvom internetu, ktorých sa týka len zákaz zverejňovať výsledky priekumov.  

Rada pre mediálne služby apeluje na vysielateľov, aby počas obdobia vysielania volebnej kampane pred voľbami prezidenta dbali na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách, najmä dôsledne rešpektovali povinnosť zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ako aj povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a publicistických programov a oddeľovanie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru.

Kompletné znenie komentára Rady pre mediálne služby k zákonnej úprave vysielania v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami prezidenta je dostupné na webovej stránke Rady.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4