Mediálna gramotnosť

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby patrí aj iniciovanie a vykonávanie výskumnej a analytickej činnosti v mediálnej oblasti na účel sledovania a hodnotenia stavu mediálneho prostredia, a to najmä s ohľadom na

  • šírenie nenávistných prejavov, dezinformácií, obsahu, ktorý môže vážne narušiť vývoj maloletých,
  • kyberšikanu,
  • mediálnu gramotnosť,
  • mediálnu komerčnú komunikáciu,
  • politickú propagáciu,
  • internú a externú mediálnu pluralitu a
  • úroveň slobody médií.

Prvé ucelené výstupy z tejto činnosti Rady budú zverejnené v roku 2023.