Výročné správy

Výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti je Rada pre mediálne služby povinná predkladať Národnej rade Slovenskej republiky do 90 dní po skončení kalendárneho roka. Výročnú správu predkladá Rade na schválenie riaditeľ, prerokúva a schvaľuje ju Rada.

Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie za príslušný kalendárny rok o činnosti regulátora, o stave vysielania a retransmisie, o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a o poskytovaní platforiem na zdieľanie videí.

Výročná správa za rok 2022 bude zverejnená v apríli 2023.

Výročné správy za predošlé roky sú dostupné tu.