Európska platforma regulačných orgánov (EPRA)

EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré v čase svojho vzniku v roku 1995 deklarovalo za svoj cieľ hľadanie konsenzu v interpretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národných regulačných orgánov. Vďaka dvadsiatim piatim rokom skúseností a robustnej sieti kontaktov na pracovnej úrovni je EPRA najstaršou a najväčšou sieťou mediálnych regulátorov a predstavuje ideálnu platformu pre výmenu informácií medzi regulátormi v Európe. Činností EPRA sa Rada zúčastňuje od roku 1996 ako jej riadny člen, v roku 2000 ako organizátor v poradí dvanásteho zasadnutia a v roku 2018 ako organizátor v poradí štyridsiateho ôsmeho zasadnutia EPRA v Bratislave. V roku 2021 bol Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady počas online výročného stretnutia členov EPRA zvolený za jej predsedu. Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (zástupkyňa BAI, írskeho mediálneho regulátora), Maria Donde (zástupkyňa OFCOM, regulátora médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller (zástupca DLM, združenia nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (zástupkyňa Medietilsynet, nórskeho mediálneho regulátora).

Medzi hlavné priority EPRA na rok 2021 patrili nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie, spolupráca v oblasti regulácie online platforiem, umelá inteligencia a jej možné dopady na reguláciu v budúcnosti. EPRA pod vedením Ľuboša Kukliša iniciovala v roku 2021 spoluprácu s Viedenskou univerzitou, ktorej cieľom je vzájomná výmena skúseností, znalostí a poznatkov regulátorov s akademickým prostredím v oblastiach európskej mediálnej regulácie. V rámci EPRA sa Rada aktívne podieľala aj na práci neformálnych pracovných skupín venovaných témam rozvoja mediálnej gramotnosti a využitia umelej inteligencie v práci mediálnych regulátorov.