Sadzobník správnych poplatkov

Rada pre mediálne služby na základe splnomocnenia k položke 13, ktorá je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, určuje tento Sadzobník správnych poplatkov:

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Na základe splnomocnenia k položke 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určuje Rada pre mediálne služby tieto poplatky podľa písmen a) až d) položky č. 13:

a) Autorizácia vysielania

 1. žiadosť o autorizáciu vysielania

  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  200 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  600 Eur
 2. žiadosť o zmenu autorizácie vysielania

  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur

b) Autorizácia poskytovania

 1. žiadosť o autorizáciu poskytovania  260 Eur
 2. žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania
  1. Komunitná videoslužba  50 Eur
  2. Iné ako komunitná videoslužba  150 Eur

c) Registrácia retransmisie

 1. žiadosť o registráciu retransmisie

  1. Počet prípojok do 1000  300 Eur
  2. Počet prípojok od 1001  600 Eur
 2. žiadosť o zmenu registrácie retransmisie

  1. Počet prípojok do 500  90 Eur
  2. Počet prípojok od 501 do 3000  120 Eur
  3. Počet prípojok od 3001   150 eur

d) Licencia

 1. žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie  260 Eur
 2. žiadosť o predĺženie licencie
  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur
 3. žiadosť o zmenu licencie
  1. Lokálne alebo komunitné vysielanie  50 Eur
  2. Iné ako lokálne alebo komunitné vysielanie  150 Eur
 4. žiadosť o krátkodobú licenciu  30 Eur


Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.