Senáty Rady

Rada rozhoduje v senáte

  • v správnom konaní v prvom stupni vo veciach dodržiavania povinností a ukladania sankcií podľa zákona o mediálnych službách,
  • o podnetoch na preverenie porušenia zákona o mediálnych službách,
  • o podnetoch týkajúcich sa nelegálneho obsahu,
  • o námietkach vo veciach zápisu do evidencie,
  • vo veciach určených štatútom regulátora.

Senát je zložený z troch členov rady. Rada je schopná uznášať sa v senáte len za prítomnosti všetkých jeho členov. Na platné uznesenie senátu je potrebný súhlas najmenej dvoch jeho členov.

Senát 1: Anikó Dušíková (predsedníčka senátu), Marta Danielová, György Batta

Senát 2: Andrea Cocherová (predsedníčka senátu), Ivan Bindas, Katarína Začková

Senát 3: Pavel Izrael (predseda senátu), Pavol Holeštiak, Andrej Zmeček