Nové kompetencie Rady pre mediálne služby

Ako sa uvádza v dôvodovej správe k návrhu zákona o mediálnych službách:

„Aktuálna právna úprava audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá je obsiahnutá v zákone o vysielaní a retransmisii a zákone o digitálnom vysielaní, je nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Zároveň nevychádza z narastajúcich konvergencií medzi televíznym vysielaním a službami distribuovanými prostredníctvom internetu. Popri tradičnom vysielaní sa objavujú aj nové obchodné modely šírenia informačných služieb, pričom je nespochybniteľné, že noví hráči ponúkajúci svoje služby on-line sú neustále silnejší a získavajú pozornosť čoraz širšieho spektra publika.

Vzhľadom na aktuálny stav, prebiehajúce aktivity, ako aj na odbornú diskusiu v oblasti právnej regulácie poskytovania nelineárnych a lineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb, tak na úrovni práva Európskej únie vrátane iniciatív v rámci Stratégie jednotného digitálneho trhu, ako aj na medzinárodnej a národnej úrovni sa predkladá nový právny rámec súčasnej regulácie poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb.“

Na tomto mieste bude dostupný súhrnný prehľad kompetencií Rady pre mediálne služby, ktoré zákonom o mediálnych službách získala nad rámec dovtedajších kompetencií Rady pre vysielanie a retransmisiu, a to ako so zreteľom na regulované subjekty, tak aj verejnosť.