Systémy označovania programov

Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní 

  • určiť vekovú vhodnosť vysielaného alebo poskytovaného programu a typy potenciálne škodlivého obsahu, ktoré sú v ňom obsiahnuté, podľa jednotného systému označovania alebo iného akceptovaného systému označovania*,
  • dôsledne tento systém uplatňovať* a 
  • uverejniť toto označenie pri vysielaní programu a upútavky naň, v programovej ponuke vlastného vysielania a v prehľade programov poskytnutom na zverejnenie tretím osobám (vysielateľ) a v katalógu programov (AVMS)*.

Podrobnosti o uplatňovaní týchto povinností ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

* nevzťahuje sa na lokálne vysielanie programovej služby ani na programy lokálneho vysielania, ktoré sú poskytované v rámci katalógu programov AVMS, ak vysielateľom programovej služby a poskytovateľom AVMS je tá istá osoba.

 

Jednotné označovanie programov sa v súčasnosti riadi vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. z 3. decembra 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (dostupná tu: http://archiv.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1390832459_vyhlaska_JSO_2014-01-01.pdf)