Najčastejšie otázky k poskytovaniu AVMS na platformách na zdieľanie videí

Dobrý deň, ospravedlňujeme sa, ale v tejto chvíli nie je v našich kapacitných možnostiach obratom odpovedať na všetky žiadosti o individuálne posúdenie jednotlivých poskytovaných videokanálov. Všetky emaily postupne zodpovieme, prosíme vás však o trpezlivosť. K dispozícii sú odpovede na najfrekventovanejšie otázky, ktorých zoznam postupne rozširujeme, preto ho, prosím, priebežne sledujte - môže sa v ňom objaviť aj váš prípad. Ďakujeme za pochopenie. 

Do pozornosti dávame aj videá, prostredníctvom ktorých tému objasňujeme. 1. Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť.

Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

 

2. Čo je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie?

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) je služba, pri ktorej si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na internete príp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix alebo Voyo, ďalej internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov. 

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie je každá služba, ktoré spĺňa všetky tieto kritériá:  

  • je primárne hospodárskej povahy,
  • jej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
  • je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom AVMS,
  • redakčne zodpovedný je za ňu poskytovateľ AVMS,
  • je poskytovaná prostredníctvom siete a
  • je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie teda je aj taký kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch a iných platformách, ktorý bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky. 

Hospodárskou povahou služby sa nemyslí len samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Obchodnými úmyslami poskytovateľa AVMS môže byť napr. aj to, že videá zverejňuje s cieľom priamej alebo nepriamej propagácie svojich platených aktivít či umiestňovaním reklamy v rámci videa. 

Okrem zámeru zarábať zverejňovaním videí je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže vykonáva kontrolu nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do katalógu programov) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.  

Samotná frekvencia zverejňovania nových videí a ich počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS. 

 

3. Zistil som, že poskytujem AVMS alebo ju plánujem poskytovať, aké mám voči Rade pre mediálne služby povinnosti?

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania AVMS. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu. V tejto súvislosti upozorňujeme tiež na povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ktorá platí pre každého žiadateľa.

Spolu s podaním žiadosti o udelenie autorizácie je potrebné uhradiť aj zákonom určený správny poplatok

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram a iné), ste povinný najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS oznámiť túto skutočnosť Rade pre mediálne služby. Podanie oznámenia o poskytovaní AVMS nie je spojené so žiadnym poplatkom.

 

4. Hrozia mi sankcie, ak si povinnosti nesplním alebo to nespravím včas?

Zákon umožňuje Rade pre mediálne služby ukladať za nesplnenie tejto povinnosti finančné aj nefinančné sankcie, cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne. Dočasne preto nebude iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k sankcionovaniu dotknutých subjektov.  Pozornosť venuje najmä tomu, aby sa všetky subjekty včas dozvedeli o svojej povinnosti a splnili si ju v súlade s platným zákonom. 

 

5. Akým spôsobom mám podať žiadosť o autorizáciu a oznámenie poskytovania a aký je medzi nimi rozdiel?

Pre všetky prípady uvedené v bode 2 sú k dispozícii formuláre vo formáte pdf a doc. 

Oznámenie poskytovania sa týka len FO, ak AVMS poskytujú výhradne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok). 

Žiadosť o autorizáciu poskytovania je určená pre FO, ktoré AVMS poskytujú napr. na vlastnej webovej stránke a pre PO, ktoré AVMS poskytujú buď na vlastnej webovej stránke, alebo na platforme na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).  

Žiadosti o autorizáciu musia byť kompletne vyplnené, podpísané a doručené do sídla Rady pre mediálne služby klasickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti fyzickej osoby je možné doručiť Rade aj prostredníctvom emailu office@rpms.sk.

Vzory vyplnených formulárov sú dostupné tu: žiadosť o udelenie autorizácie a oznámenie poskytovania.

Vypĺňanie formulárov prostredníctvom portálu slovensko.sk, žiaľ, nie je dostupné. Formulár stiahnutý z webovej stránky rpms.sk však Rade môžete prostredníctvom portálu slovensko.sk odoslať (odporúčame - pozri bod 7).

 

6. Sme občianske združenie a chceme požiadať o autorizáciu poskytovania. Aký formulár máme použiť?

Formulár pre právnické osoby, ale len v prípade, ak má váš videokanál primárne hospodársku povahu, teda videá zverejňujete s cieľom dosiahnuť zisk (bližšie pozri bod 2). V opačnom prípade nemáte v tejto súvislosti voči Rade žiadne povinnosti.  

 

7. Sú s podaním žiadosti o autorizáciu poskytovania a oznámenia poskytovania AVMS spojené nejaké poplatky? 

Udelenie autorizácie poskytovania AVMS (FO aj PO) zákon o mediálnych službách spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 260 eur. Spôsob úhrady je popísaný tu. Tento poplatok sa znižuje na sumu 190 eur, ak žiadosť podáte prostredníctvom portálu slovensko.sk. Podrobnosti sú uvedené tu

Podanie oznámenia poskytovania AVMS výhradne na platforme na zdieľanie videí (len FO) je bez poplatku.

Pre súvisiace podrobnosti pozri aj body 18, 19, 20.

 
8. Prečo sa musím registrovať, keď poskytujem AVMS?

Povinnosť zaviedol zákon o mediálnych službách, ktorého gestorom je Ministerstvo kultúry SR. Účelom je najmä regulácia obchodných aktivít v online priestore a zjednotenie požiadaviek na jednotlivé subjekty lineárnych (televízne, rozhlasové vysielanie) a nelineárnych (platformy na zdieľanie videí, AVMS) obsahových služieb.

 

9. Ktorých všetkých platforiem sa povinnosť týka? Môžem niekde zverejňovať videá bez autorizácie alebo oznámenia?

Zoznam platforiem a sociálnych sietí zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí. V slovenských pomeroch medzi najvyužívanejšie patria YouTube, Facebook, TikTok a Instagram.

Dôležité však je, že povinnosť mať udelenú autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), nie na každého používateľa sociálnych sietí alebo platforiem. Ak nespĺňate podmienky uvedené v bode 2, videá na sociálne siete a platformy môžete umiestňovať bez akejkoľvek povinnosti voči Rade pre mediálne služby. 

 

10. Som fyzická osoba, mám súkromný profil na Facebooku alebo kanál na YouTube či TikToku, kde príležitostne uverejňujem videá. Mám voči Rade nejakú povinnosť?

Nie. Povinnosť majú len poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), ktorých od bežných používateľov odlišuje najmä to, že videá zverejňujú s cieľom dosiahnuť zisk. 

 

11. Som učiteľ, logopéd, tréner a pod., mám súkromný profil na sociálnych sieťach/platformách a zdieľam na nich videá vzdelávacieho charakteru, nie primárne s cieľom propagovať svoje platené služby. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak primárnym cieľom zverejňovania videí nie je dosahovanie zisku, povinnosť sa na vás nevzťahuje. Ak si nie ste istý, či toto kritérium spĺňate, obsiahlejší popis nájdete v bode 2.

 

12. Sme samospráva, organizácia štátnej alebo verejnej správy, škola a pod. a používame platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, pretože váš videokanál s najväčšou pravdepodobnosťou nemá primárne hospodársku povahu (bližšie pozri bod 2). Vo vzťahu k Rade pre mediálne služby preto nemáte žiadnu povinnosť.

 

13. Som predstaviteľ politickej strany alebo politická strana a používam platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak váš videokanál nemá primárne hospodársku povahu a nenapĺňa aj ďalšie kritériá AVMS (bližšie pozri bod 2). Pokiaľ je vašim primárnym cieľom dosiahnuť zisk a spĺňate aj ostatné kritériá, potom máte voči Rade povinnosti uvedené v bode 3.

 

14. Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame bohoslužby a/alebo záznamy z nich. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.  

 

15. Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame športové prenosy nášho klubu a/alebo záznamy zo zápasov alebo vystúpenia žiakov našej školy. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.  

 
16. Mám kanál na YouTube a Facebooku a používam ho výhradne na propagáciu služieb, ktoré poskytujem (napr. fotograf, kameraman) resp. tovarov, ktoré vyrábam, predávam a pod. Mám voči Rade nejaké povinnosti?  

Ak videokanál, ktorým informujete širokú verejnosť o službách a tovaroch, ktoré poskytujete, má primárne hospodársku povahu, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o AVMS, preto máte povinnosť žiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO) alebo si splniť oznamovaciu povinnosť (FO). Pre podrobnosti pozri bod 2.

Na základe priebežného posudzovania doručených žiadostí o udelenie autorizácie poskytovania AVMS dopĺňame odpoveď o spresnenie:
Ak majú vami zverejňované videá výlučne charakter vlastnej propagácie (typickou formou sú reklamné spoty a iné obdobné krátke šoty), teda ich jediným, prípadne hlavným účelom je propagácia služieb, ktoré poskytujete, či tovarov, ktoré predávate, a zároveň vašim zámerom nie je zarábať priamo šírením týchto videí (napr. monetizáciou videokanála, umiestňovaním reklamy iných subjektov do videí a pod.), v takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebude naplnené kritérium primárne hospodárskej povahy služby a nepôjde o AVMS.

 

17. Videokanál na Facebooku, YouTube, TikToku a pod. prevádzkuje neplnoleté dieťa. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na neho?

Ak videokanál spĺňa kritéria AVMS (pozri bod 2), jej poskytovateľ je povinný splniť si voči Rade oznamovaciu povinnosť. V prípade neplnoletého dieťaťa by tak však mal urobiť jeho zákonný zástupca. Podrobnosti sú uvedené v bode 3 a 4.  

 

18. Mám viacero videokanálov na jednej platforme, mám požiadať o autorizáciu (PO)/si splniť oznamovaciu povinnosť (FO) pre každý kanál zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky kanály, ktoré poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet videokanálov platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec. Podrobnosti o úhrade poplatkov pozri v bode 6.)

 
19. AVMS poskytujem na vlastnej webovej stránke aj na platforme na zdieľanie videí. Môžem o autorizáciu poskytovania požiadať jednou žiadosťou?

Ak ste právnická osoba, áno, na jednej žiadosti uvediete všetky AVMS, ktoré poskytujete, a jedenkrát uhradíte správny poplatok.
 
Ak ste fyzická osoba, musíte podať zvlášť žiadosť o autorizáciu poskytovania AVMS na webovej stránke (spojené s úhradou poplatku) a zvlášť si splniť oznamovaciu povinnosť poskytovania AVMS na platforme na zdieľanie videí (bez poplatku). 

 

20. Poskytujem obsah pod rovnakou „značkou“ (názov, meno a pod.) na rôznych platformách. Musím požiadať o autorizáciu poskytovania (PO)/podať oznámenie poskytovania (FO) pre každú platformu zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky platformy, na ktorých službu poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet platforiem platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec. Podrobnosti sú uvedené v bode 7.)

 

21. Tvorím resp. zverejňujem podcasty, mám voči Rade pre mediálne služby nejaké povinnosti?

Nie, podcasty (zvukový záznam) nie sú AVMS. Povinnosť však máte voči ministerstvu kultúry, keďže podcasty sú elektronickou periodickou publikáciou podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách (viac info tu). Ak však nahrávanie podcastov zaznamenávate aj na videá a tieto umiestňujete na platformu na zdieľanie videí (napr. YouTube), kde sú dostupné v katalógu programov, môže ísť o AVMS a v takom prípade môžete mať povinnosť aj voči Rade (bližšie pozri bod 2).

 

22. Na sociálnych sieťach a platformách streamujem videá, robím live prenosy, ktoré po prenose už nie sú verejne dostupné. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak ide len o živý prenos a po jeho skončení viac videá na platforme na zdieľanie videí alebo sociálnej sieti nie sú verejne dostupné, nejde o AVMS a voči Rade nemáte žiadne povinnosti. 

Ak však na svojom videokanáli na platforme okrem živých prenosov umiestňujete aj iné videá, ktoré sú dostupné v katalógu, z ktorého si ich môže užívateľ vyberať v čase, ktorý mu vyhovuje, alebo sú do tohto katalógu umiestňované automaticky po skončení živého prenosu (napr. platforma Twitch), potom môžete napĺňať kritéria AVMS a môžete mať voči Rade oznamovaciu povinnosť (FO) alebo povinnosť požiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO). Pre podrobnosti o kritériách AVMS pozri bod 2.

Pokiaľ živé prenosy vysielate na inej webovej stránke (nie na platforme alebo sociálnej sieti), váš videokanál môže spĺňať charakter programovej služby šírenej prostredníctvom internetu, čo zákon považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania.

 

23. Ak Rade oznámim poskytovanie AVMS alebo požiadam o udelenie autorizácie poskytovania, budú niekde zverejnené moje osobné údaje?

Ak ste FO, údaje, ktoré Rade poskytnete v oznámení, je Rada povinná zaznamenať do vlastnej evidencie a poskytnúť ich do neverejnej časti registra médií, ktorý spravuje ministerstvo kultúry. Vaše údaje teda nebudú sprístupnené verejnosti. Tieto údaje sú prístupné len ministerstvu kultúry, Rade pre mediálne služby, Európskej komisii prípadne inej osobe, o ktorej to ustanoví zákon.

Ak ste PO, údaje, ktoré budú súčasťou rozhodnutia o udelení autorizácie poskytovania, ako číslo autorizácie, názov AVMS, jeho poskytovateľa a základné údaje o ňom (v tomto rozsahu), budú zverejnené na webovom sídle Rady aj v registri médií. Výhodou pre vás je, že už nebudete povinný zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k týmto informáciám napr. na vašom webovom sídle alebo videokanáli. 

 

24. Žijem v zahraničí, vzťahuje sa povinnosť oznámiť poskytovanie/požiadať o udelenie autorizácie aj na mňa?

Zákon sa vzťahuje na poskytovateľa AVMS, ak má svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v SR a tu aj prijíma redakčné rozhodnutia.

Autorizovať možno AVMS, ktorú plánuje poskytovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak je bezúhonná a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na PO, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko mimo SR, avšak v SR prijíma redakčné rozhodnutia týkajúce sa obsahu AVMS a v SR zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS.

Povinnosť oznámiť poskytovanie AVMS na platforme má aj FO, ktorá má trvalý pobyt mimo SR, avšak v SR prijíma redakčné rozhodnutia týkajúce sa obsahu AVMS a prípadne v SR aj zamestnáva podstatnú časť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu AVMS. 

 

25. Kto má požiadať o udelenie autorizácie poskytovania v prípade, ak AVMS pre klienta zabezpečuje marketingová, reklamná agentúra a pod.?

Poskytovateľ AVMS je osoba, ktorá redakčne zodpovedá za výber obsahu AVMS a určuje spôsob, akým je organizovaná. O autorizáciu poskytovania AVMS by teda mala požiadať osoba, ktorá je za ňu reálne redakčne zodpovedná. Ten, komu bude autorizácia poskytovaná udelená, je zodpovedný za dodržiavanie všetkých povinností súvisiacich s jej poskytovaním. Odporúčame preto, aby o udelenie autorizácie požiadal priamo klient. Váš vzájomný vzťah pri spravovaní tejto AVMS by následne mal byť predmetom dohody medzi vami. 

V tejto súvislosti upozorňujeme tiež na to, že s výnimkou presne určených prípadov, autorizácia poskytovania nie je prevoditeľná na inú osobu. Ak by sa vzájomný vzťah medzi klientom a agentúrou po čase zmenil a klient by viac nechcel využívať služby agentúry, no AVMS by si chcel ponechať, ak by bola autorizácia poskytovania udelená agentúre, mohlo by to pre klienta predstavovať problém. 

 

26. Môj kanál na platforme mi momentálne neprináša žiaden alebo len minimálny zisk, YouTube mi za moje videá nič neplatí. Mám povinnosť oznámiť poskytovanie (FO) resp. požiadať o udelenie autorizácie poskytovania (PO)?

To, koľko alebo či vôbec na poskytovaní AVMS aktuálne zarábate, nie je určujúce. 

V momentálnom prechodnom období, v ktorom Rada bude rozhodovať o udelení autorizácie pre už jestvujúce videokanály (resp. prijímať oznámenia o ich poskytovaní), sa síce môže touto skutočnosťou do nejakej miery zaoberať. No v štandardnom režime, pri žiadostiach a oznámeniach týkajúcich sa nových AVMS, je vzhľadom na lehoty, v ktorých má subjekt oznámenie poskytovania (FO) resp. žiadosť o udelenie autorizácie poskytovania (PO) Rade podať, nereálne, aby z poskytovania AVMS už akokoľvek finančne profitoval. 

Zákon totiž ukladá fyzickým osobám povinnosť oznámiť Rade poskytovanie AVMS najneskôr v deň začatia jej poskytovania (v prvý deň, keď je obsah spĺňajúci kritéria AVMS na platforme na zdieľanie videí dostupný širokej verejnosti). Právnická osoby by zas mala o udelenie autorizácie poskytovania AVMS požiadať v dostatočnom časovom predstihu, keďže Rada má na vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie 90 dní a bez nej by AVMS právnická osoba poskytovať nemala. 

V oboch prípadoch je preto logické, že v čase oznámenia/podania žiadosti zárobok z oznamovanej/žiadanej AVMS nie je reálny. Dôležitý je preto najmä zámer poskytovaním AVMS zarábať (bližšie pozri bod 2).
 

27. Môže mi Rada zabrániť poskytovať AVMS? Môže Rada odmietnuť udeliť autorizáciu poskytovania alebo neprijať oznámenie poskytovania AVMS? Čo sa v takom prípade stane? Ide o formu cenzúry?

Autorizácia poskytovania je tzv. právne nárokovateľná. To znamená, že každý, kto splní formálne náležitosti žiadosti resp. oznámenia poskytovania, t. j. úplne vyplní príslušný formulár (resp. iným spôsobom uvedie všetky zákonom požadované údaje oznámenia poskytovania/žiadosti o udelenie poskytovania), PO aj uhradí správny poplatok, dostane od Rady vyrozumenie, že Rada jeho oznámenie prijala (FO) resp. mu bude vydané rozhodnutie o udelení autorizácie poskytovania. 

Proces registrácie AVMS nenesie žiadne znaky cenzúry.

Dôležité je upozorniť, že na poskytovateľov AVMS sa vzťahujú rôzne povinnosti týkajúce sa samotného obsahu poskytovaného v rámci ich AVMS a neoznámenie poskytovania resp. poskytovanie bez autorizácie dodržiavania týchto povinností nijakým spôsobom nezbavuje. Ak raz videokanál spĺňa kritéria AVMS, je AVMS bez ohľadu na to, či sa jej poskytovateľ v Rade registroval alebo nie. 

V prechodom období, v ktorom sa Rada usiluje o preventívne a edukatívne pôsobenie, a akoby spätne registruje už jestvujúce videokanály, môže nastať situácia, že niektorý posúdi ako nespĺňajúci kritéria AVMS. Pokiaľ však jeho poskytovateľ vyhlási, že jeho zámerom je poskytovať AVMS v zmysle zákona (a splní všetky formálne náležitosti), Rada nemá zákonné dôvody jeho oznámenie neprijať resp. jeho žiadosti o autorizáciu nevyhovieť.

Ak Rada vašu žiadosť alebo oznámenie týkajúce sa už existujúceho videokanálu posúdi s vyhodnotením, že poskytovaný videokanál nenapĺňa kritéria AVMS, znamená to pre vás, že ak ho budete poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, v súčasnosti voči Rade nemáte žiadne povinnosti a videokanál môžete ďalej poskytovať bezo zmeny. 

 

28. Som právnická osoba, prevádzkujem videokanál a obávam sa, že ak požiadam o udelenie autorizácie poskytovania, na 90 dní budem musieť svoju činnosť prerušiť. Je to tak?

Nie, 90-dňová lehota na udelenie autorizácie poskytovania sa týka len nových žiadateľov, ktorí zatiaľ žiadnu AVMS neposkytujú. Každá AVMS má byť podľa zákona poskytovaná až po udelení autorizácie jej poskytovania.

Ak už AVMS poskytujete a chcete si splniť povinnosť dodatočne požiadať o jej autorizáciu, môžete po podaní žiadosti pokračovať vo svojej činnosti ako doteraz. Rada o vašej žiadosti rozhodne počas 90 dní. 

Ak AVMS poskytujete ako FO a teda máte voči Rade len oznamovaciu povinnosť, takisto môžete vo vašej činnosti pokračovať ako doteraz, bez ohľadu na to, či vás už Rada vyrozumela o tom, či vaše oznámenie prijala (teda či vyhodnotila, že skutočne poskytujete AVMS).

 

29. Čo vyjadruje výraz „na požiadanie“ v pojme „audiovizuálna služba na požiadanie“? 

Tento výraz sa vzťahuje na divákov AVMS a vyjadruje, že im je obsah služby dostupný v čase, ktorý si sami zvolia – že si v katalógu programov volia (požadujú) konkrétne video, ktoré chcú sledovať, a to v čase, ktorý si sami vyberajú.

Výraz „na požiadanie“ sa teda nevzťahuje na tvorcov videí a nemá nič spoločné s tým, či ich tvoria „na niekoho požiadanie“ (v zmysle reklamy, mysliac teda zadávateľa).  
 

 

Zoznam je priebežne dopĺňaný o ďalšie otázky a odpovede. V prípade nejasností využite, prosím, adresu avms@rpms.sk.
 

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2