ERGA publikovala novú pozíciu k prebiehajúcemu trialógu k nariadeniu o transparentnosti a cielení politickej reklamy

V kontexte aktu o digitálnych službách predstavila Európska komisia (EK) nariadenie o transparentnosti a cielení politickej reklamy, ktoré sa bude vzťahovať na činnosti v online aj offline prostredí. Cieľom nariadenia je zabezpečiť väčšiu transparentnosť procesov, ktoré sa týkajú prípravy, umiestňovania, propagácie, uverejňovania a šírenia politickej reklamy, a zároveň posilniť ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov stanovením pravidiel používania techník cielenia a zosilňovania vplyvu v kontexte politickej reklamy.

Európska skupina regulátorov (ERGA) publikovala v nadväznosti na návrh nariadenia detailný pozičný dokument. V rámci svojej pôsobnosti poradného orgánu EK predstavila ERGA priority regulátorov pre nadchádzajúce vyjednávania medzi EK, Európskym parlamentom a Radou, tzv. trialógu. Formulované boli pod vedením slovenskej Rady pre mediálne služby zastúpenej Stanislavom Matějkom, vedúcim analytického odboru Rady pre mediálne služby. V pripravenom balíčku odporúčaní kladie ERGA dôraz na:

  • Vymedzenie pojmov súvisiacich s politickou reklamou - ERGA víta zhodu medzi Radou a Európskym parlamentom na vymedzení rozdielov medzi cielením a zosilňovaním politickej reklamy.
  • Archívy reklám - ERGA, prihliadnuc na pozíciu regulátorov v monitorovaní dodržiavania nariadenia, považuje za dôležité sprístupňovanie informácií regulovanými subjektami v archívoch reklám. Archívy reklám by mali byť verejne prístupné v reálnom čase cez spoločné programovacie prostredie (API) a mali by obsahovať súbor minimálnych funkcií.
  • Cielenie a zosilňovanie politickej reklamy - ERGA sa domnieva, že techniky cielenia a zosilňovania reklamy by sa mali obmedziť len na údaje, na ktoré používateľ poskytol svoj výslovný súhlas; úplne by sa mali zakázať pri používaní údajov odvodených platformou.
  • Sankcie a orgány dohľadu - ERGA zdôrazňuje, že vylúčenie niektorých vnútroštátnych orgánov zo siete národných kontaktných miest by znemožnilo vytvorenie konzistentného režimu sankcií. V súvislosti s vymáhaním nariadenia navrhuje ERGA prijať dvojstupňový systém sankcii, ktorý by podporoval transparentnosť a rýchle zmierňovanie škôd.
  • Súlad s aktom o digitálnych službách. Akt o digitálnych službách zavádza mechanizmy, ktoré umožňujú efektívnu cezhraničnú spoluprácu medzi koordinátormi digitálnych služieb. ERGA sa však domnieva, že zapájanie týchto koordinátorov do prípadov, v ktorých je presadzovanie práva zefektívnené mechanizmami špecifickými pre jednotlivé sektory, nie je potrebné.

Nová pozícia ERGA k prebiehajúcemu trialógu k nariadeniu o transparentnosti a cielení politickej reklamy

Kalendár podujatí

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
26
 
27
 
28
 
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31